BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC DỰ TRỮ
NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/TCDT-QLHDT
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện mua, bán lương thực dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2013

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2013

Kínhgửi: Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

Triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-BTCngày 05/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phương thức bán lương thực dự trữquốc gia năm 2013 và tiếp tục triển khai kế hoạch mua, bán lương thực dự trữquốc gia năm 2013, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khuvựcthực hiện các nội dung như sau:

I. Về triển khai kế hoạch bán lương thực dựtrữ quốc gia:

1. Về phương thức bán:

a) Phương thức bán đấu giá: thực hiện đối với sốlượng lương thực thuộc kế hoạch đổi hạt năm 2013 chưa được phê duyệt kế hoạchbán đấu giá. Đối với lượng lương thực này, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xâydựng kế hoạch bán đấu giá, trình Tổng cục Dự trữ Nhà nước phê duyệt để tổ chứcbán đấu giá theo quy định.

b) Phương thức bán trực tiếp, rộng rãi cho mọiđối tượng: áp dụng đối với số lượng lương thực thuộc kế hoạch đổi hạt năm 2013đã được phê duyệt kế hoạch bán đấu giá, sau 02 lần tổ chức đấu giá nhưng khôngđạt kết quả.

2. Về thời điểm xuất bán:

a) Đối với số lượng lương thực xuất bán theophương thức đấu giá: Việc xuất bán thực hiện theo trình tự, thủ tục của phápluật về đấu giá.

b) Đối với số lượng lương thực xuất bán theophương thức bán trực tiếp, rộng rãi cho mọi đối tượng, thời hạn tổ chức xuấtbán theo quy định tại Quyết định số 705/QĐ-BTC ngày 05/4/2013 của Bộ trưởng BộTài chính (thời hạn áp dụng đến hết ngày 30/6/2013).

3. Về giá bán:

Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực căn cứ các Quyếtđịnh số 05/QĐ-TCDT ngày 07/01/2013; Quyết định số 73/QĐ-TCDT ngày 18/01/2013 vềquy định giá khởi điểm bán lương thực dự trữ quốc gia đổi hạt kế hoạch năm 2013và các Quyết định số 248/QĐ-TCDT ; Quyết định số 249/QĐ-TCDT ngày 29/3/2013 vềgia hạn thời gian thực hiện giá bán lương thực dự trữ quốc gia đổi hạt kế hoạchnăm 2013 để triển khai thực hiện xuất bán lương thực đổi hạt kế hoạch năm 2013theo quy định; bảo đảm giá bán lương thực dự trữ quốc gia theo phương thức bántrực tiếp, rộng rãi cho mọi đối tượng không thấp hơn giá khởi điềm bán đấu giá.

II. Về triển khai kế hoạch mua lương thực dựtrữ quốc gia:

1. Về kế hoạch mua thóc:

Yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực căn cứkế hoạch mua thóc được giao từ đầu năm, xây dựng kế hoạch mua thóc theo thời vụthu hoạch lúa Đông xuân năm 2013 trên địa bàn để trình Tổng cục Dự trữ Nhà nướcphê duyệt, đảm bảo mua kịp thời vụ.

- Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên,Bắc Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Đà Nẵng, Nghĩa Bình trình Tổng cục phê duyệt kếhoạch mua thóc trước ngày 20/4/2013.

- Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình TrịThiên, Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa trình Tổng cục phê duyệt kế hoạch mua thóc trướcngày 20/5/2013.

- Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực từ Hà Nam Ninhtrở ra trình Tổng cục phê duyệt kế hoạch mua thóc trước ngày 20/6/2013.

2. Về triển khai kế hoạch mua gạo:

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chỉ đạo, hướng dẫncác đơn vị triển khai đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia theo kế hoạch. Căn cứchỉ tiêu kế hoạch mua gạo dự trữ quốc gia quy định tại Quyết định số 730/QĐ-TCDT ngày 12/12/2012, Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ tiếp tục phê duyệt kếhoạch đấu thầu mua gạo đối với các đơn vị theo nguyên tắc sau:

- Đơn vị bán hoặc có quyết định xuất cứu trợ sốlượng gạo đổi hạt theo kế hoạch được giao.

- Đơn vị cam kết tự cân đối được nguồn vốn đểbảo đảm thực hiện kế hoạch mua lương thực.

Những đơn vị có đủ điều kiện nêu trên phải cânđối kho tàng, nguồn vốn và nhu cầu dự trữ gạo để báo cáo Tổng cục phê duyệt kếhoạch mua gạo trước ngày 30/4/2013.

3. Hiện nay, các Cục Dự trữ Nhà nướckhu vực đang triển khai nhập gạo theo kết quả đấu thầu và tổ chức mua thóc theothời vụ thu hoạch. Vì vậy giao Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực quyếtđịnh việc dừng bán để mua đảm bảo mục tiêu hoàn thành kế hoạch xuất bán để kịpthu hồi vốn và phải đảm bảo chất lượng lương thực nhập kho theo tiêu chuẩn quyđịnh.

Yêu cầu các Cục trưởng Cục dự trữ Nhà nước khuvực tăng cường kiểm tra chất lượng lương thực trước khi nhập kho; có biện phápcụ thể để phòng ngừa hiện tượng khách hàng trộn hàng cũ với hàng mới khi nhậplương thực dự trữ quốc gia. Trong quá trình triển khai công tác mua, nhập lươngthực dự trữ quốc gia theo kế hoạch năm 2013, Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ thànhlập các đoàn kiểm tra chất lượng hàng nhập kho dự trữ tại một số Cục Dự trữ Nhànước khu vực.

III. Tổ chức thực hiện: Cục trưởng Cục Dựtrữ Nhà nước khu vực tổ chức thực hiện công tác mua, bán lương thực dự trữ quốcgia theo đúng trình tự, thủ tục quy định, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạchvề nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia năm 2013.

Yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực khẩntrương triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng Cục;
- Các Vụ: TVQT, CSPC, KH, KHCNBQ, TTr, VP;
- Lưu: VT, Vụ QLHDT.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Xuân Minh