THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 382/TTg-ĐMDN
V/v chuyển Công ty Thương mại Quảng Nam – Đà Nẵng thành công ty TNHH một thành viên

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2010

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Đà Nẵng (công văn số 07/UBND-KTN ngày 11 tháng 2 năm 2010) về việcchuyển Công ty Thương mại Quảng Nam – Đà Nẵng thành công ty trách nhiệm hữu hạnmột thành viên, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị nói trên của Ủy ban nhândân thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo thựchiện việc chuyển đổi Công ty này theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Xây dựng;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Công ty Thương mại Quảng Nam Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, KTTH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng