THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/TTg-QHQT V/v Phê duyệt danh mục dự án HTKT Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn tại 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng do AusAID tài trợ ủy thác WB.

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế;- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;- Kiểm toán Nhà nước.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(tờ trình số 1040/BKHĐT-KTĐN ngày 18tháng 02 năm 2013)về việc phêduyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thônphương thức dựa trên kết quả tại 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng” do Cơ quan Phát triển quốctế Úc (AusAID) viện trợ không hoàn lại ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình nước sạchvà vệ sinh nông thôn phương thức dựa trên kểt quả tại 8 tỉnh vùng đồng bằngsông Hồng”với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên. Vốn tài trợ không hoànlại của Dự án là 8.000.000 AUD.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn phối hợp với Bộ Y tế và Kiểm toán Nhà nước hoàn chỉnh văn kiện theo ýkiến đóng góp của các cơ quan liên quan, thẩm định và phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật nói trên, đảm bảo thựchiện dự án đúng tiến độ, hiệu quả và theo đúng các quy định hiện hành.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với WBHiệp định dự án hỗtrợ kỹ thuật nóitrên theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTg, các PTTg (để b/c);- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;Các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (3). AT. 30

KT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNGHoàng Trung Hải