VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/VPCP-ĐP
V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Côn Đảo đến năm 2020.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công văn số 53/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2009) vềviệc phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Côn Đảo đếnnăm 2020", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh BàRịa - Vũng Tàu, căn cứ thẩm quyền và quy định hiện hành, chỉ đạo thực hiện thẩmđịnh và phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Côn Đảo đếnnăm 2020, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hộitỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Quyết định số 15/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm2007 và Đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo theo Quyết định số 264/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: KH và ĐT, GTVT, TN và MT, VH, TT và DL, TC, QP, TP, NN và PTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐP (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng