BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3823/TCHQ /KTTT
V/v hoàn thuế nguyên liệu sản xuất đèn

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty điện tử Thủ Đức
(15C Nguyễn Văn TRỗi - Phú Nhuận - TP.HCM)
- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 18/2003/KHKD ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Công ty Điện tử Thủ Đức về đề nghị được hoàn lại số thuế nhập khẩu linh kiện điện tử để lắp ráp mạch chấn lưu đèn đã bán cho Công ty TNHH Điện tử Philips để lắp ráp đèn hoàn chỉnh xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 90/2002/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, gia công hàng xuất khẩu.

- Căn cứ Quyết định số 153/2002/QĐ-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và mẫu tờ khai hàng hoá xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ.

Thông tư 90/2002/TT-BTC chỉ được áp dụng cho hàng hoá do doanh nghiệp tại Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) sản xuất bán cho thương nhân nước ngoài theo hợp đồng mua bán ngoại thương, được thương nhân nước ngoài thanh toán tiền mua hàng bằng ngoại tệ nhưng giao hàng cho doanh nghiệp sản xuất khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để tiếp tục sản xuất, gia công hàng xuất khẩu.

Do vậy nếu trường hợp Công ty xuất khẩu mạch đèn được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu cho Công ty TNHH Điện tử Philips VN để lắp ráp đèn sản xuất đáp ứng được điều kiện nêu trên thì được hoàn lại thuế nguyên liệu nhập khẩu tương ứng với lượng hàng xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức