BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3824/TCT-CS
V/v kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế thành phố HàNội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11/CV ngày 18/6/2010 và công văn số 18/CV ngày 14/07/2010 của Công ty TNHHNhựa Phương Anh về việc kê khai thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết c.5, điểm 1.2, mục III,phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 vàNghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế Giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế giá trị gia tăng quy định:

"Thuế GTGT đầu vào của hànghóa, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khixác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn đểtrong kho, trừ trường hợp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng để đầutư xây dựng, lắp đặt tạo thành TSCĐ của cơ sở kinh doanh chưa đi vào hoạt động,chưa phát sinh thuế đầu ra hoặc thuế đầu vào của tài sản cố định phát sinh từ200 triệu đồng trở lên được khấu trừ dần theo quý (3 tháng liên tục không phânbiệt theo năm dương lịch). Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGTđầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khaikịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tốiđa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh."

Tại tiết b, điểm 1.1 và tiết c8,điểm 1.2 mục III, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hànhNghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

"b) Thuế GTGT đầu vào bằng (=)tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tàisản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, sốthuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu hoặc chứng từ nộpthuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đốivới các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nướcngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam."

"... Thuế GTGT đầu vào phátsinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp củatháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sởkinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơnhoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổsung; thời gian kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ thángphát sinh hoá đơn, chứng từ bỏ sót..."

Điều 34, Luật Quản lý thuế quy định:

" 1. Trước khi cơ quan thuếcông bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế,người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến sốthuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế."

Tại điều 14, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luậtvề thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

"Điều 14. Xử phạt đối với hànhvi trốn thuế, gian lận thuế

Các hành vi vi phạm quy định tạiĐiều này bị phát hiện trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc bị phát hiện sauthời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nhưng không làm giảm số thuế phải nộp hoặc làmtăng số thuế được hoàn, số thuế miễn, giảm thì chỉ bị xử phạt về hành vi phạmvề thủ tục thuế."

Tại khoản 5, mục I, Phần B, Thông tưsố 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CPngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtQuản lý thuế quy định:

"5.1. Người nộp thuế pháthiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót nhầm lẫn gây ảnh hưởngđến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổsung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộcvào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơquan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộpthuế.

5.2. Trường hợp khai bổ sung hồ sơkhai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế tự xác định số tiềnphạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạttheo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế. Trường hợp người nộp thuế khôngtự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế xácđịnh số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết để thựchiện."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trườnghợp Công ty TNHH Nhựa Phương Anh có nhập khẩu trực tiếp các loại nhựa do khôngnắm được quy định đã khai thuế GTGT hàng nhập khẩu theo Tờ khai Hải quan màkhông kê khai theo số thuế GTGT tại chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩuvào Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào dẫn đến sai sót, nhầmlẫn trong xác định số thuế GTGT được khấu trừ hoặc phải nộp tại Tờ khai thuếGTGT ( 01/GTGT ) và Công ty đã nộp thuế GTGT đối với lô hàng nhập khẩu đã kê khaithuế nêu trên trước thời điểm cơ quan thuế công bố Quyết định kiểm tra thuế,thanh tra thuế thì Công ty được phép khai thuế bổ sung và nộp cho cơ quan thuếtheo quy định tại điểm 5.1, mục I, phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Cục Thuế đã công bố quyếtđịnh kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại Công ty và qua kiểm tra thực tế xác địnhsố thuế GTGT hàng nhập khẩu theo Tờ khai Hải quan khớp với số thuế GTGT ghitrên chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu thì Cục Thuế thực hiện xử phạt Côngty về hành vi vi phạm về thủ tục thuế hoặc hành vi chậm nộp thuế (hành vi kêkhai khấu từ trước thời điểm được khấu trừ) và chấp nhận cho Công ty được khấutrừ thuế GTGT đã kê khai theo Tờ khai Hải quan hàng nhập khẩu và đã có chứng từnộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếđược biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Nhựa Phương Anh;
(Địa chỉ: Số 67, Ngõ 100 phố sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, HN;)
- Vụ PC-BTC
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai