BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3824/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội.

Tng cụcThuế nhận được công văn s 11012/CT-HTr ngày 24/03/2015 của CụcThuế TP Hà Nội về chính sách thuế. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ sở kinh doanhđăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Căn cứ khoản 14 Điều 14 và Điều 15 Thông tư số219/2013/TT-BTC nêu trên về nguyên tắc, điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ công văn số 858/TCT-KK ngày 17/03/2014 của Tổngcục Thuế về việc tiếp nhận Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế;Công văn số 2616/TCT-CS ngày 10/07/2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về phươngpháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập.

Căn cứ hướng dẫn trên và theo nội dung trình bày côngvăn số 11012/CT-HTr trường hợp Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư xây dựng Tedco HàNội (Công ty) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 21/03/2014;Ngày 16/04/2014 Công ty có đầu tư mua sắm tài sản cố định có giá trị hóa đơnGTGT trên 1 tỷ đồng; Tháng 07/2014 Công ty được cơ quan thuế chấp thuận áp dụngphương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, Công ty chưa mua hóa đơnchưa phát sinh doanh thu thì Tng cụcThuế thống nhất với đề xuất Phương án 2 của Cục Thuế tại công văn số11012/CT-HTr : Chấp thuận nộidungđăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ của Công ty TNHHTư vấn và đầu tư xây dựng Tedco Hà Nội từ thời điểm nộp Thông báo Mu 06/GTGT lần đầu Tháng 04/2014;Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn đã đầu tư, muasắm tài sản cố định, máy móc thiết bị từ Tháng04/2014 nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC, CST (BTC);
-
VụPC, KK (TCT);
-
Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn