BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
V/v: Thu thuế TNCN từ thừa kế là nhà ở, đất ở hình thành trong tương lai.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 6534/CT-TTHT ngày 10/9/2013 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh vướng mắc trong việc xác định thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ thừa kế là nhà ở, đất ở hình thành trong tương lai. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Điều 636 của Bộ luật Dân sự quy định thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế: "Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại."
Tại khoản 1 Điều 49 Luật công chứng quy định công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản như sau: "1. Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì họ có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản. Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần quyền hưởng di sản của mình cho người thừa kế khác".
Tại Khoản 3, Điều 32 Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội quy định thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế: "Chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế."
Tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định 65/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định các khoản được miễn thuế TNCN: "4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau."
Tại Khoản 3, Điều 12, Chương II Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân đã nêu: "3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế: "Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế, quà tặng."
Căn cứ các quy định trên, trường hợp cá nhân nhận tài sản thừa kế là nhà ở, đất ở hình thành trong tương lai trước ngày 01/7/2013, nay nộp hồ sơ kê khai thuế TNCN sau ngày 01/7/2013 áp dụng văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ Chính sách Thuế - BTC;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của di chúc chung vợ chồng là khi nào ? Di chúc miệng có hiệu lực không ?