VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3824/VPCP-VX
V/v: Điều chỉnh bổ sung báo cáo NCKT dự án phát triển thuỷ lợi ĐBSCL

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Tài chính
- Bộ Xây dựng
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công văn số 1981/BNN-XDCB ngày 1 tháng 8 năm 2003 trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án phát triển thuỷ lợi đồng bằng sông Cửu Long.

Để đảm bảo thời hạn, tiến độ thực hiện dự án theo yêu cầu của Ngân hàng thế giới (WB) và để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Văn Phòng Chính Phủ đề nghị các Bộ, cơ quan có ý kiến bằng văn bản về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại công văn nêu trên, gửi Văn Phòng Chính Phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2003./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự