BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3826/BNN-HTQT
V/v Đề cương cơ cấu lại vốn để mở rộng phạm vi thực hiện dự án Cạnh tranh Nông nghiệp tại các tỉnh ĐBSCL.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Ngày 05/10/2011 Văn phòng Chính phủđã có công văn số 6979/VPCP-QHQT gửi các Bộ, ngành về việc đồng ý tiếp nhận vốnviện trợ không hoàn lại của CIDA Canada cho dự án Cạnh tranh Nông nghiệp (ACP)và giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quannghiên cứu, xem xét tính khả thi đối với đề xuất mở rộng dự án thêm 13 tỉnhĐồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Ngày 16/11/2011, Bộ Nông nghiệp vàPTNT đã có công văn số 3357/BNN-HTQT về việc giải trình, làm rõ những ý kiếngóp ý của các Bộ, ngành về việc bố trí nguồn vốn CIDA và mở rộng phạm vi thựchiện dự án ACP tại các tỉnh ĐBSCL.

Trong đợt đánh giá dự án ACP lầnthứ 5 của Ngân hàng Thế giới, từ ngày 22/11 đến 2/12/2011, Đoàn đánh giá đã làmviệc với các Bộ, ngành trung ương và nhận được chủ trương đồng thuận về việc cơcấu lại vốn để điều chỉnh vùng dự án tại các tỉnh ĐBSCL. Trong đợt này, Ngânhàng Thế giới và Ban điều phối dự án trung ương đã đánh giá tiến độ và rà soátkhả năng hấp thu vốn của các Ban quản lý dự án tỉnh đến hết 31/12/2013 và thốngnhất đưa ra Bản "Đề xuất cơ cấu dự án ACP, điều chỉnh vùng dự án bao gồmcác tỉnh ĐBSCL" với một số nội dung chính như sau (bản chi tiết được gửiđính kèm):

- Tổng số vốn dư từ hợp phần A vàvốn dôi ra từ nguồn CIDA-Canada thay thế nguồn vốn IDA là khoảng 9,44 triệuUSD;

- Số vốn dư này sẽ được tập trungđầu tư vào các nội dung hoạt động: (i) Hỗ trợ nhân rộng chương trình "1Phải, 5 Giảm" của Bộ Nông nghiệp và PTNT, dựa trên các thí điểm thành côngở tỉnh An Giang để tăng hiệu quả kinh tế, giảm sử dụng hóa chất, cải thiện môitrường đất và nước; (ii) Hỗ trợ các chương trình nghiên cứu, lai tạo, chọn lọc,bảo quản sau thu hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu và an ninh lương thực.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị BộKế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét và choý kiến về chủ trương cơ cấu lại vốn cho dự án ACP và điều chỉnh vùng dự án baogồm các tỉnh ĐBSCL.

Cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơquan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Quản lý các dự án NN;
- Lưu: VT, HTQT (VTHH).

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng