TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38270/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phnKas Holdings
(Địa chỉ: Phòng 2701Tầng 27 TN Vinaconex 9, Lô HH2-2, KĐT Mễ Trì, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. MST: 0104219075)

Trả lời công văn s 01042015-CV/KAS ngày 21/04/2015 của Công ty Cổ phần Kas Holdings (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏi vềchính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 25 Điều 4 Chương I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều Luật Thuế GTGT, quy định về đối tượng không chịu thuế:

"25. Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ mộttrăm triệu đng trởxuống.

Việc xác định hộ, cá nhân kinhdoanh thuộc hay không thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT thực hiện theo hướng dn của pháp luật về quản lý thuế."

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ng dịch vụ:

+ Tại Điều 11 quy định về cấp hóađơn do Cục Thuế đặt in:

“1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanhnghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanhnhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cn có hóa đơn đ giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chứckhông phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đi tượng không chịu thuế giá trị giatăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơquan thuế không cấphóa đơn.

2. Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng s tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.

Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ vàcá nhân không kinh doanh nhưng có phátsinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ cần có hóa đơn đ giao cho khách hàng được cơ quanthuế cấp hóađơn lẻ loại hóa đơn bán hàng.

3. Cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được xác định như sau:

..

- Đi với hộ và cá nhân không kinhdoanh: Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi cấpmã s thuế hoặc nơi đăng ký hộ khu thường trú trên s hộ khẩu hoặc giy chng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) cònhiệu lực hoặc nơi cư trú do hộ cá nhân tự kê khai (không cần có xác nhận củachính quyền nơi cư trú). ...

- Căn cứ Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tàichính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013,Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cảicách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế:

“Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Thông tư s78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BộTài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệpnhư sau:

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6Thông tư s78/2014/TT-BTC nhưsau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điềunày, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liênquan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chng từ hợp pháp theo quy định củapháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đng trở lên (giá đã bao gm thuế GTGT) khi thanh toán phải cóchứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

- Căn cứ Hợp đồng khoán lao động ký giữa Công ty TNHH Kas Holdingsvà ông Đoàn Hữu Dang về việc thực hiện công tác lắp đặt hệ thống điều hòa vàthông gió (gửi kèm theo công văn hỏi của Công ty).

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng khoánnhân công với ông Đoàn Hữu Dang về việc thực hiện công tác lắp đặt hệ thống điềuhòa và thông gió, trong hợp đng bao gồm cả giá trị hàng hóa vànhân công, giá trị hợp đồng là 706.010.808 triệu đồng thì:

Công ty được tính giá trị hợpđồngtrên vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếuđáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày25/8/2014 của Bộ Tài chính đã trích dẫn ở trên.Trườnghợp ông Đoàn Hữu Dang là cá nhân không kinh doanh thì Công ty phải đề nghịông Dang liên hệ với cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi cấp mã số thuế hoặc nơiđăng ký hộ khẩu thường trú trên sổ hộ khẩu hoặc giấy chng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực hoặc nơi cưtrú do cá nhân tự kê khai (không cần có xác nhận của chính quyền nơi cư trú) đ được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ giao cho Công ty làm chứng từ hạchtoán theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời đơn vị biết để thực hiện theođúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;

- Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2). (6; 2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn