BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3829/TCT-CS
V/v miễn, giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1070/CT-THNVDTngày 7/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc miễn, giảm tiền thuê đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại Khoản 1 và Khoản 3 Điu 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 của Chính phủ quy định về nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất,thuê mặt nước: “1. Việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiệntheo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới”.

“3. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quyđịnh tại Điều 19, Điều 20 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượngđược Nhà nước cho thuê đất và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp”.

Tại Điểm 7, Điều 12 Mục 3 Thông tư số 77/2014/TT-BTCngà y16/6/2014 của Bộ Tài chínhhướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chínhphủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước: “7. Trường hợp người được Nhànước cho thuê đất đã được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 19,Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP nhưng sau đó được cơ quan nhà nước có thẩmquyền cho phép chuyển nhượng dự án theo quy định của pháp luật thì nghĩa vụ tàichính được thực hiện như sau:

a) Người chuyển nhượng không được tính số tiền thuê đất đã được miễn, giảmvào giá chuyển nhượng.

b) Đối với người nhận chuyển nhượng

- Trường hợp người nhận chuyển nhượng tiếp tục thực hiện dự án thì tiếp tụcđược miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đầu tư cho thờigian còn lại của dự án.

- Trường hợp người nhận chuyển nhượng không tiếp tục thực hiện dự án theomục đích khi nhận chuyển nhượng mà chuyển sang sử dụng vào mục đích khác thì phảinộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật...”.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 2, Điều 24 Nghị địnhsố 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Đầu tư: “Dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lầnđầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang hoạt động”;

“Nhà đầu tư có dự án đầu tư, kể cả dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãiđầu tư quy định tại Nghị định này được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của LuậtĐầu tư và pháp luật có liên quan”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp có dựán đu tư được Nhà nước cho thuêđất đã được miễn, giảm tiền thuê đt theo quy định nhưng sau đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chophép bán tài sản gn lin với đt thuê (chuyển nhượng dự án) theoquy định của pháp luật thì đ nghị CụcThuế kim tra, xem xét cụ th theo nguyên tc:

- Nếu người nhận chuyển nhượngthuê đất mới được cơ quan có thm quyn xác nhận là tiếp tục thực hiện dựán thì tiếp tục được min, giảm tin thuê đt theo quy định của pháp luật về đầutư cho thời gian còn lại của dự án.

- Nếu dự án cũ đã được chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thìđược áp dụng chính sách miễn giảm tiền thuê đt như dự án đầu tư mới: nếu dự án đầu tư của doanh nghiệpthuộc diện được min giảm tin thuê đất theo Điều 19, Điều 20 Nghịđịnh số 46/2014/NĐ-CP và đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư quy đnh tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP củaChính phủ t doanh nghiệp được áp dụng mứcmiễn giảm theo quy định tại Nghị định s46/2014/NĐ-CP .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC, QLCS - BTC;
-
VụPC-TCT;
-
Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn