BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 383/BGTVT-KHĐT
V/v: Dự án đầu tư xây dựng bến số 3 - cảng Vũng Áng

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ Giao thông vận tải nhận đượcphiếu chuyển văn bản số 1482/PCVB-VPCP ngày 31/12/2008 của Văn phòng Chính phủkèm theo văn bản số 3633/UBND-XD ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc"Đề nghị bố trí kế hoạch vốn đầu tư cho dự án Xây dựng công trình bến số 3- cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh".

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vậntải có ý kiến như sau:

Bộ GTVT thống nhất với đề nghịcủa Tỉnh tại văn bản số 3633/UBND-XD ngày 26/12/2008 về việc phê duyệt, thựchiện đầu tư dự án xây dựng bến số 3 cảng Vũng Áng. Hiện nay, Bộ GTVT đang tiếptục chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môitrường, trình duyệt dự án theo quy định, làm cơ sở đề nghị Nhà nước bố trí kếhoạch vốn thực hiện đầu tư./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức