BẢO HIM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 383/BHXH-TCKT
V/v chi hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện lập danh sách người tham gia BHYT trên địa bàn và chi thù lao cho đại lý thu

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Văn phòng bảo hiểm xã hội Việt Nam

Để thống nhất thực hiện chi thù lao cho đại lý thubảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, thu bảo hiểm y tế (BHYT) của một số đối tượng(gồm: học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thốnggiáo dục quốc dân; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làmnông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp; xã viên hợp tác xã, hộ kinhdoanh cá thể) và chi hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện lập danhsách người tham gia BHYT trên địa bàn. BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện mộtsố nội dung sau:

1. Chi hỗ trợ lập danh sách người tham gia BHYTtheo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT và các văn bảnhướng dẫn Luật.

a) Bãi bỏ Công văn số 1498/BHXH-BC ngày 25/4/2013của BHXH Việt Nam về việc chi thù lao cho tổ chức, cá nhân lập danh sách cấpthẻ, trả thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Trường hợp năm 2014, dự toán chi thù lao cho tổ chức,cá nhân lập danh sách cấp thẻ, trả thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, BHXH ViệtNam giao cho BHXH tỉnh không đủ để chi theo thực tế phát sinh thì BHXH tỉnhđược sử dụng dự toán năm 2015 nội dung chi phục vụ công tác thu để chi đủ sốkinh phí còn thiếu theo quy định.

- Trường hợp năm 2014, dự toán chi thù lao cho tổchức, cá nhân lập danh sách cấp thẻ, trả thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, BHXHViệt Nam giao cho BHXH tỉnh còn dư so với thực tế phát sinh, BHXH tỉnh thựchiện chuyển kinh phí sang năm 2015 để chi hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân xã thựchiện lập danh sách người tham gia BHYT theo quy định.

b) Đối với kinh phí chi hỗ trợ cho Ủy ban nhân dâncấp xã để thực hiện lập danh sách người tham gia BHYT trên địa bàn cho các đốitượng quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 12 của Luật BHYT (trừ đối tượngquy định tại các Điểm a, Khoản 1 và Điểm n, Khoản 3 và Điểm b, Khoản 4 Điều 12của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT) được bố trí từ nguồnkinh phí chi quản lý bộ máy hàng năm cho các đơn vị. Số kinh phí chi hỗ trợđược căn cứ vào số người trong danh sách tham gia BHYT do Ủy ban nhân dân cấp xãlập, mức chi do BHXH Việt Nam thông báo hàng năm trên cơ sở mức dự toán đượcThủ tướng Chính phủ phê duyệt, riêng mức chi năm 2015 là 1.500 đồng/người. Saukhi BHXH Việt Nam có văn bản hướng dẫn quy trình lập danh sách và hồ sơ thanhquyết toán sẽ phân bổ và cấp kinh phí cho BHXH các tỉnh thực hiện.

2. Ngày 07/1/2015, Bộ Tài chính có Công văn số 176/BTC-HCSN về việc góp ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chếchi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam. Trong khi chờ BHXH ViệtNam sửa đổi, bổ sung Quy chế chỉ tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệ thốngBHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012 củaTổng Giám đốc BHXH Việt Nam, trước mắt bãi bỏ nội dung chi 1% trên tổng số tiềnthu BHXH tự nguyện, BHYT của một số đối tượng (không tính phần ngân sách nhànước hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng), trong đó giao cho Văn phòng BHXH Việt Namchi 0,2% và BHXH tỉnh chi 0,8% cho các hoạt động phối hợp tổ chức thực hiện: Sơkết, tổng kết, tập huấn, đào tạo đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT của một số đốitượng; khen thưởng cho đại lý thu làm tốt công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT củamột số đối tượng chi cho công tác kiểm tra, giám sát đại lý thu, BHXH Việt Namsẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể.

BHXH tỉnh thực hiện mức chi cho đại lý thu BHXH tựnguyện, BHYT của một số đối tượng bằng 4% trên tổng số tiền thu BHXH tự nguyện,BHYT của một số đối tượng (không tính phần ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYTcho đối tượng).

3. Thực hiện Công văn số 3644/BHXH-BT ngày30/9/2014 của BHXH Việt Nam về việc thu BHXH, BHYT tự nguyện của đối tượng tựđóng, trong đó có yêu cầu BHXH tỉnh bàn giao những người đang tham gia BHXH tựnguyện cho đại lý thu của Bưu điện. Trường hợp BHXH tỉnh không bàn giao cho Bưuđiện thì số kinh phí chi thù lao đại lý thu cho số thu BHXH tự nguyện đã đượcBHXH Việt Nam phân bổ cho BHXH tỉnh sẽ không được chi cho công chức, viên chứctrực tiếp thu BHXH tự nguyện và không được tính là kinh phí tiết kiệm. BHXHtỉnh thực hiện chuyển nguồn kinh phí còn dư sang năm sau để chi cho đại lý trựctiếp thu BHXH tự nguyện, BHXH Việt Nam sẽ trừ vào dự toán năm sau của đơn vị.

Yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh căn cứ các nội dunghướng dẫn tại văn bản này để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướngmắc báo cáo về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Ban Thu;
- Lưu: VT, TCKT (03).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương