BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 383/BXD-KTXD
V/v Điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 159/CV-PVMT ngày 24/12/2015 của Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung về việc Điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Theo các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng xây dựng thì:

a) Việc Điều chỉnh giá hợp đồng và các yếu tố chi phí phải được quy định trong hợp đồng đã được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

b) Việc áp dụng phương pháp Điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và phải được các bên tham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng;

c) Việc Điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng;

3. Hợp đồng ký trước ngày 15/6/2015 (thời Điểm Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng có hiệu lực) thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

a) Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo Điều 19 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010;

- Đối với hợp đồng trọn gói: “…Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần thể hiện các nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các Khoản này có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu”. Việc Điều chỉnh giảm đối với khối lượng không thực hiện theo yêu cầu của Chủ đầu tư (không làm thay đổi Mục tiêu, hiệu quả đầu tư của dự án) để tính bù trừ vào khối lượng phát sinh của gói thầu là phù hợp.

- Đối với hợp đồng theo đơn giá Điều chỉnh: “…Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần thể hiện các nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các Khoản này có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu”.

b) Việc Điều chỉnh giá gói thầu không vượt dự toán gói thầu (Đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá Điều chỉnh) do Chủ đầu tư quyết định việc Điều chỉnh theo các Điều Khoản thỏa thuận trong hợp đồng đã ký phù hợp với quy định pháp luật về đầu tư xây dựng công trình, không phải phê duyệt Điều chỉnh dự toán, tổng dự toán.

4. Căn cứ các Mục: 1, 2 & Mục 3 nêu trên, Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung, quyết toán hợp đồng theo quy định và đảm bảo nguyên tắc phù hợp với hợp đồng đã ký kết, các quy định liên quan đến pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh