TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 383/GSQL-TH
V/v xác minh chữ ký mẫu AK

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Đắk Lắk

Tiếp theo công văn số 283/GSQL-THngày 15/4/2013 về việc xác minh chữ ký C/O mẫu AK số tham chiếu 014-13-00149 doHàn Quốc cấp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Chữ ký của Ông (Bà) Lee KyungJin tại phòng cấp Lee Kyung Jintrên C/O có số tham chiếu dẫn trênđã được Tổng cục Hải quan thông báo tại công văn số 2460/TCHQ-GSQL ngày09/5/2013. Vì vậy, đề nghị đơn vị kiểm tra và đối chiếu chữ ký dẫn trên theoquy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quanthông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn