BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 383/TCHQ-KTTT
V/v thực hiện thuế CEPT năm 2003

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2003

Kính gửi : Các cục hải quan tỉnh, thành phố

Ngày 14/1/2003, Bộ Tài chính ban hành công văn số 472/TC - QHQT thông báo ý kiến của lãnh đạo Bộ Tài chính về việc thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi CEPT trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định về danh mục hàng hoá và thuế suất thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung trong ASEAN (CEPT) năm 2003, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Các mặt hàng đã đưa vào thực hiện cắt giảm thuế theo CEPT được tiếp tục thực hiện theo Nghị định số 21/2002/NĐ-CP ngày 28/2/2002, Nghị định số 52/2002/NĐ-CP ngày 13/5/2002 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện CEPT/AFTA; Thông tư số 47/2002/TT-BTC ngày 28/5/2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện các Nghị định và danh mục CEPT/AFTA năm 2002, cụ thể:

Các mặt hàng nhập khẩu từ ASEAN kể từ ngày 1/1/2003 sẽ được áp dụng thuế suất ưu đãi CEPT của năm 2003 theo đúng cột thuế suất CEPT năm 2003 quy định tại các Nghị định nói trên nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

2. Các mặt hàng chưa đưa vào thực hiện CEPT sẽ vẫn áp dụng thuế suất thuế ưu đãi MFN của Biểu thuế nhập khẩu hiện hành cho đến khi có Nghị định mới của Chính phủ về danh mục hàng hoá và thuế suất cept năm 2003.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện đồng thời thông báo, hướng dẫn tại các điểm làm thủ tục hải quan để các doanh nghiệp rõ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh để Tổng cục Hải quan phối hợp với các cơ quan chức năng trình Bộ Tài chính xem xét giải quyết.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN KT
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường