THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 383/TTg-QHQT
V/v bổ sung vốn ODA không hoàn lại của Phần Lan cho Chương trình cấp nước và vệ sinh các thị trấn giai đoạn II

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1054/BKH-KTĐNngày 11 tháng 02 năm 2010) về việc bổ sung vốn viện trợ không hoàn lại của PhầnLan cho Chương trình Nước và Vệ sinh các thị trấn giai đoạn II, Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung 02 triệu Euro vốn viện trợ không hoàn lạicủa Phần Lan cho Chương trình Nước và Vệ sinh các thị trấn giai đoạn II.

2. Giao Bộ Xây dựng, trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quanliên quan, hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng công trình và các thủ tục pháplý về việc sửa đổi Hiệp định của dự án./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm