THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 383/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án đợt 6 do UNDP tài trợ giai đoạn 2012-2016

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1119/BKHĐT- KTĐN ngày 22 tháng 02 năm 2013,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án “Tăng cường cung cấp và trao đổithông tin lập pháp giữa các cơ quan của Quốc hội Việt Nam” do Chương trình Pháttriển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ với các nội dung chính nêu tại văn bảntrên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng kinh phí tài trợ không hoàn lại cho dự ánlà 1.500.000 USD, trong đó vốn đã được đảm bảo là 700.000 USD, vốn cần vận độngthêm là 800.000 USD.

Vốn đối ứng cho dự án trên được bố trí trong dự toán ngânsách hàng năm của cơ quan chủ quản theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp vớiVăn phòng UNDP tại ViệtNam và các cơ quan liên quan xây dựng, phê duyệt và ký kết Kế hoạch hoạt độnghàng năm và triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành về quảnlý và sử dụng nguồn vốn ODA./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
các Vụ: TH, PL, Vụ III; TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA 30

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải