VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 383/VPCP-NN
V/v dự thảo Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ K
ế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7132/BTNMT-TCMT ngày 16 tháng 12 năm 2020 phúc đáp Công văn s 9975/VPCP-NN về ban hành Nghị định đánh giá sơ bộ tác động môi trường (bản chụp xin gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan về sự cần thiết ban hành Nghị định, trong đó làm rõ đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành, theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 9975/VPCP-NN ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgCP Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: XD, GTVT, CT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: KTTH, CN, PL, KGVX; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (2)
. Thanh

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Cao Lục