BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3830/BGTVT-VT
V/v Chấp thuận Công ty TNHH Thương mại tiếp thị dịch vụ du lịch Nam Phương tổ chức đoàn Caravan Malaysia vào tham gia giao thông tại Việt Nam.

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Công ty TNHH Thương mại tiếp thị dịch vụ du lịch Nam Phương.

Bộ Giao thông vận tải nhận được Công hàm số 53/2013ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Đại sứ quán Malaysia và Công văn số 393/DLVN ngày 24tháng 4 năm 2013 của Tổng cục Du lịch về việc thực hiện đoàn Caravan ô tô và môtô khách quốc tịch Malaysia vào tham gia giao thông tại Việt Nam, Bộ Giao thôngvận tải có ý kiến như sau:

1. Chấp nhận việc Công ty TNHH Thương mại tiếp thị dịchvụ du lịch Nam Phương tổ chức thực hiện đoàn Caravan Malaysia vào tham gia giaothông tại Việt Nam với các nội dung sau:

- Thời gian: Từ ngày 07 tháng 5 năm 2013 đến ngày10 tháng 5 năm 2013;

- Số lượng xe, người; 08 xe ô tô (Phụ lục kèm theo)và 22 người;

- Nhập cảnh: Cửa khẩu Hữu Nghị;

- Xuất cảnh: Cửa khẩu Cầu Treo;

- Phạm vi và lộ trình: Cửa khẩu Hữu Nghị - Hạ Long (quốclộ 1, quốc lộ 279), Hạ Long - Vinh - Cửa khẩu Cầu Treo (quốc lộ 10. Quốc lộ 1,quốc lộ 8).

2. Công ty TNHH Thương mại tiếp thị dịch vụ du lịchNam Phương chịu trách nhiệm bố trí xe ôtô dẫn đường, bảo đảm an toàn giao thôngvà thực hiện các quy định của pháp luật trong việc tổ chức đoàn Caravan Malaysiatham gia giao thông tại Việt Nam./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Đại sứ quán Malaysia tại Hà Nội;
- UBND các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh;
- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Lưu VT, VTải.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

DANH SÁCH

XE VÀ NGƯỜI LÁI XEĐOÀN CARAVAN MALAYSIA
(Phụ lục kèm theo Công văn số 3830/BGTVT-VT ngày 03 tháng 5 năm 2013)

TT

Họ và tên lái xe

Số Hộ chiếu

Số xe

Nhãn hiệu

Số máy

Số khung

Màu sơn

1

LEE CHEE FATT

A22631691

WSD5165

TOYOTA

1HD-0052929

HDJ81-0026922

TRẮNG

2

TAN LEE SOON

A24992787

BGT7777

TOYOTA

1HD-0157990

HDJ101-0007132

TRẮNG

3

TEOH CHEE CHAI

A26345732

WUN 9990

TOYOTA

1KD6611253

MROF229G001598629

TRẮNG

4

KHOO PENG ANG

A19011232

WRH 7889

TOYOTA

1HD0236906

HDJ101-0025164

TRẮNG

5

YONG CHOY

A26073577

BFW2

TOYOTA

1UR0200213

URJ202-4003219

TRẮNG

6

WONG YEW LOY

A23212527

WJA 7382

TOYOTA

2UZ-0235729

UZJ100-0115445

VÀNG

7

CHIN LOONG CHING

A23380469

WWM7898

TOYOTA

1UR0188666

URJ202-4002551

TRẮNG

8

TENG SUNG SAI

A24015602

BHS 87

TOYOTA

1HD-0196686

HDJ101-0019393

TRẮNG