BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3831/BKH-PTDN
V/v: đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2007

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ quy định tại khoản 1Điều 6 và khoản 1 Điều 17 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chínhphủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và côngnghệ công lập; khoản 7 Điều 7 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 củaChính phủ về đăng ký kinh doanh; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạicông văn số 2804/VPCP-KG ngày 24/5/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc đăng kýkinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định tại Nghịđịnh số 115/2005/NĐ-CP Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việcđăng ký kinh doanh cho các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc đối tượng ápdụng của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăngký kinh doanh đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ; đăng ký hoạt động đốivới chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khoahọc và công nghệ áp dụng theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày28/9/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trìnhtự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP .

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăngký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí,đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại điện và địa điểm kinh doanhcủa tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí thực hiện như sau:

2.1 Hồ sơ đăng ký kinh doanh đốivới các tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí gồm có:

a) Giấy đề nghị đăng ký kinhdoanh được lập theo Mẫu số 01 kèm theo công văn này;

b) Điều lệ tổ chức và hoạt độngcủa tổ chức khoa học và công nghệ;

c) Quyết định của cơ quan quảnlý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Đề án chuyển đổi tổ chức khoa học và côngnghệ sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí;

d) Quyết định bổ nhiệm Thủtrưởng tổ chức khoa học và công nghệ;

đ) Bản sao hợp lệ một trongnhững giấy từ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định số88/2006/NĐ-CP đối với Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ;

e) Văn bản xác nhận vốn phápđịnh của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với tổ chức khoa học và công nghệhoạt động trong lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

f) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hànhnghề của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ hoặc các chức danh quản lýkhác được quy định tại Điều lệ đối với tổ chức khoa học và công nghệ hoạt độngtrong lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

2.2 Hồ sơ đăng ký hoạt động đốivới các chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ tựtrang trải kinh phí gồm có:

a) Thông báo lập chi nhánh, vănphòng đại diện được lập theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo công văn này.

b) Bản sao giấy chứng nhận đăngký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ (đối với trường hợp chi nhánh,văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổchức khoa học công nghệ đặt trụ sở chính thì không phải nộp bản sao giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh);

c) Bản sao Điều lệ tổ chức vàhoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ;

d) Quyết định của Thủ trưởng tổchức khoa học và công nghệ về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

đ) Bản sao hợp lệ Quyết định bổnhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Đối với chi nhánh kinh doanhngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứngchỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh.

2.3 Hồ sơ đăng ký hoạt động đốivới địa điểm kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ gồm có:

a) Thông báo được lập theo Mẫusố 03 ban hành kèm theo công văn này.

b) Quyết định của Thủ trưởng tổchức khoa học và công nghệ về việc lập địa điểm kinh doanh.

2.4 Trình tự, thủ tục đăng kýkinh doanh, đăng ký thay đổi đối với các tổ chức khoa học và công nghệ; đăng kýhoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của tổchức khoa học và công nghệ được áp dụng theo trình tự, thủ tục đăng ký kinhdoanh, đăng ký thay đổi và đăng ký hoạt động quy định tại Nghị định số88/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

2.5 Mã số và mẫu Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh, mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động:

a) Mã số Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh cấp cho tổ chức khoa học và công nghệ được ghi tương tự mãsố giấychứng nhận đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp theo quy định tại điểm 1 MụcV Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướngdẫn một số nội dung về hồ sơ trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh quy định tạiNghị định số 88/2006/NĐ-CP trong đó mã loại hình tổ chức khoa học và công nghệtheo quy định tại Mẫu số 04 ban hành kèm theo công văn này.

b) Mã số Giấy chứng nhận đăng kýhoạt động cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức khoa học và công nghệđược ghi tương tự mã số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cấp cho chi nhánh,văn phòng đại diện ban hành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKH Mẫu Giấy chứngnhận đăng ký hoạt động cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức khoa họcvà công nghệ theo quy định tại Mẫu số 05 ban hành kèm theo công văn này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin chânthành cảm ơn sự hợp tác của Quý Uỷ ban.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu VP, KHGD&MT, PTDN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Văn Đoan

Mẫu số 01

CỘNGHOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------------------

GIẤYĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kínhgửi: Phòng đăng ký kinh doanh ………………………

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữin hoa) …………………………………………………Nam/Nữ

Chức danh:………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …../…../………… Dân tộc:……………………..Quốc tịch: ………………………..

Chứng minh nhân dân số ………………Ngày cấp: …../……/…………..Nơi cấp: ……………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác:…………………………………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân:………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……./……./…………… Nơi cấp:………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………….. Fax:…………………..

Email: ……………………………………. Website:……………………………………….

Là người đại diện theo pháp luậtcủa Tổ chức khoa học và công nghệ.

Đăng ký kinh doanh tổ chức khoahọc và công nghệ với nội dung sau:

1. Tên Tổ chức khoa học và côngnghệ (KH&CN): (ghi bằng chữ in hoa: …………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Tên Tổ chức KH&CN viết bằngtiếng nước ngoài: ………………………………………………

Tên Tổ chức KH&CN viết tắt:………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………Fax:…… …………………………………………

Email: ………………………………………Website:………………………………………………

3. Tên cơ quan chủ quản: (ghibằng chữ in hoa): …………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………Fax:………………………………………

Email:………………………………………………………Website: ………………………………

4. Ngành nghề kinh doanh:

STT Mã ngành cấp 4 Tên ngành

5. Tổng giá trị tài sản đượcgiao quản lý và sử dụng tại thời điểm đăng ký kinh doanh:………

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

7. Tên, địa chỉ văn phòng đạidiện:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

8. Tên, địa chỉ địa điểm kinhdoanh:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam kết:

- Trụ sở chính thuộc quyền sởhữu/quyền sử dụng hợp pháp của Tổ chức;

- Chịu trách nhiệm trước phápluật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

……….., ngày………. tháng……….. năm……

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC KH&CN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo Giấy đề nghị đăngký kinh doanh:

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

Mẫu số 02

TÊN TỔ CHỨC KH&CN
-------

Số:…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

THÔNGBÁO LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kínhgửi: Phòng đăng ký kinh doanh…………………………………….

1. Tên tổ chức KH&CN: (ghibằng chữ in hoa)………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh số………………………………………

Do: ………………………………………….cấpngày………./………………………

Địa chỉ trụ sởchính:……………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………Fax:……………………………………………..

Email: ………………………………….Website:…………………………………….

Đăng ký lập chi nhánh, văn phòngđại diên với nội dung sau:

2. Tên chi nhánh, văn phòng đạidiện: (ghi bằng chữ in hoa)……………………

Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đạidiện:…………………………………………….

Điệnthoại:……………………………Fax:………………………………………….

Email:…………………………………Website:…………………………………….

3. Ngành, nghề kinh doanh củachi nhánh hoặc nội dung hoạt động của VPĐD:

………………………………………………………………………………………….

4. Họ tên của người đứng đầu chinhánh, VPĐD:…………………. Nam/Nữ………...

Sinh ngày:…./…./…….. Dântộc:……………… Quốc tịch:………………………….

Chứng minh nhân dânsố:………………………………………………………………

Ngày cấp:…………/………/……………….Nơicấp:………………………………….

Giấy tờ chứng thực khác (nếucó)…………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cánhân:…………………………………………………………..

Ngày cấp:………/……/…….. Nơicấp:…………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thườngtrú:……………………………………………………….

Chỗ ở hiệntại:…………………………………………………………………………….

5. Tên, địa chỉ địa điểm kinhdoanh trực thuộc chi nhánh:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………..

Tổ chức KH&CN cam kết:

- Trụ sở chi nhánh thuộc quyềnsở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàntrước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

……….., ngày………. tháng……….. năm……

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC KH&CN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Kèm theo thông báo:

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

Mẫu số 03

TÊN TỔ CHỨC KH&CN
-------

Số:…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

THÔNGBÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kínhgửi: Phòng đăng ký kinh doanh…………………………………………

1. Tên tổ chức KH&CN: (ghibằng chữ in hoa)………………………………..

Giấy chứng nhận dăng ký kinhdoanh số………………………………………

Do: ………………………………………….cấpngày………./……/…………………

Địa chỉ trụ sởchính:……………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………Fax:……………………………………………..

Email: ………………………………….Website:…………………………………….

Đăng ký lập chi nhánh, văn phòngđại diên với nội dung sau:

1. Tên địa điểm: (ghi bằng chữin hoa)……………………………………………

Địachỉ:………………………………………………………………………………..

Điệnthoại:……………………………Fax:………………………………………….

Email:…………………………………Website:…………………………………….

2. Ngành, nghề kinh doanh củađịa điểm kinh doanh:

STT Mã ngành Tên ngành

3. Họ tên người đứng đầu địađiểm kinh doanh:…………………. Nam/Nữ……….

Sinh ngày:…./……/…….. Dântộc:…………Quốc tịch:………………………………

Chứng minh nhân dânsố:………………………………………………………………

Ngày cấp:………/………/…………….Nơicấp:………………………………………..

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác(nếu có):…………………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân:…………………………………………………………..

Ngày cấp:………/……/…….. Nơicấp:…………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thườngtrú:……………………………………………………….

Chỗ ở hiệntại:…………………………………………………………………………….

4. Tên, địa chỉ Chi nhánh(trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………..

Tổ chức KH&CN cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàntrước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

……….., ngày……tháng…….năm………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Kèm theo thông báo:

-………………….

-………………….

-………………….

Mẫu số 04

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------

Số: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

GIẤYCHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số:…………………

Đăng ký lần đầu, ngày…. tháng….năm……..

Đăng ký thay đổi lần thứ … ngày……tháng……..năm…………..

Đăng ký lại lần thứ… ngày…….tháng…. năm……….

Kính gửi: Phòng đăng ký kinhdoanh……………………………………………………

1 Tên tổ chức khoa học và côngnghệ viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)……………

Tên tổ chức khoa học và côngnghệ viết bằng tiếng nước ngoài:………………………………

Tên tổ chức khoa học và côngnghệ viết tắt:………………………………………..

………………………………………….cấpngày………./…………………………..

2. Địa chỉ trụ sởchính:…………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………Fax:……………………………………………..

Email: ………………………………….Website:…………………………………….

3. Chức năng, nhiệm vụ của tổchức theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

4. Ngành, nghề kinh doanh:

STT Mã ngành Tên ngành

………………………………………………………………………………………….

5. Tổng giá trị tài sản đượcgiao quản lý và sử dụng tại thời điểm đang ký kinh doanh:………

6. Tên cơ quan chủ quản: (ghibằng chữ in hoa)………………………………….

Địa chỉ trụ sởchính:…………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………Fax:……………………………………………..

Email: ………………………………….Website:…………………………………….

7. Người đại diện theo pháp luậtcủa tổ chức:

Chức danh:……………………………………………………………………………….

Họ và tên: (Ghi bằng chữ inhoa)……………………………………………Nam/Nữ

Ngày: ………/………./…………Dân tộc:………………..Quốc tịch: ………………….

Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……../………../……… Nơicấp: …………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhânkhác:………………………………………………………..

Số giấy chứng thực cánhân:…………………………………………………………….

Ngày cấp: ……../………../……… Nơicấp: ……………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………

Chữ ký:……………………………………………………………………………………

8. Tên, địa chỉ chi nhánh:……………………………………………………………….

9. Tên, địa chỉ văn phòng đạidiện: ………………………………………………………

10. Tên, địa chỉ địa điểm kinhdoanh:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 05

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

GIẤYCHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Số:………….....

Đăng ký lầnđầu, ngày……….tháng……..năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ:…… ngày……….tháng……..năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ:… ngày……….tháng……..năm……

1. Tên chi nhánh, VPĐD: (ghibằng chữ in hoa)…………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ chi nhánh, VPĐD:………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………Fax:………………………………………………

Email: ……………………………………Website:…………………………………………

3. Ngành, nghề kinh doanh củachi nhánh hoặc nội dung hoạt động của VPĐD:

STT Mã ngành Tên ngành

4. Họ và tên người đứng đầu chinhánh, VPĐ D: ………………………………Nam/Nữ

Sinh ngày: ……../……./……..Dân tộc:…………………Quốc tịch: ……………………..

Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………………….

Ngày cấp: ……../………/………Nơi cấp:………………………………………………..

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác(nếu có): ……………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân:……………………………………………………………….

Ngày cấp: ……../………/………Nơi cấp:………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thườngtrú:…………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………..

Chữ ký của người đứng đầu chinhánh, VPĐD:……………………………………………

Chữ ký của người đứng đầu chinhánh, VPĐD:…………………………………………..

5. Hoạt động theo ủy quyền củatổ chức KH&CN:

Tên tổ chức KH&CN (ghi bằngchữ in hoa): ………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh số: ………………………………………………..

Do: ……………………………………………………Cấpngày: ………../………/…….

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………Fax:……………………………………………..

Email:……………………………………………..Website: ……………………………

TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)