BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3831/BNN-VP
V/v Thực hiện triển khai các dự án khuyến nông

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn đã tổ chức các buổi họp với Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương vào ngày 11/11/2010 tại Hà Nội (cho các địa phương phía Bắc vàngày 13/11/2010 tại TP Hồ Chí Minh cho các địa phương phía Nam). Căn cứ ý kiếncủa các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Khuyến nông Khuyếnngư (Trung tâm), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin chỉ đạo như sau:

1. Tiếp thu ýkiến của các Sở và Trung tâm

Các Sở và Trungtâm nêu khó khăn khi thực hiện Nghị định 02/2010 về khuyến nông với nhiều thayđổi lớn so với Nghị định 56/2005 về khuyến nông, khuyến ngư. Các khó khăn chủyếu gồm:

a) Việc quy địnhỦy ban nhân dân phê duyệt các dự án khuyến nông địa phương cùng cấp đòi hỏi cácthủ tục hành chính, mất nhiều thời gian.

b) Việc quy địnhngân sách địa phương cấp theo dự toán dự án khuyến nông được Ủy ban nhân dâncấp tỉnh, huyện phê duyệt sẽ gây khó khăn cho các tỉnh chưa chủ động được ngânsách địa phương phải dựa vào sự hỗ trợ ngân sách từ Trung ương.

c) Các Trung tâmhoặc tổ chức khuyến nông địa phương khó có thể tham gia chủ trì các dự án khuyếnnông Trung ương do các dự án này có phạm vi thực hiện rộng.

d) Phương thứcđấu thầu cạnh tranh các dự án khuyến nông có thể không phù hợp vì vậy giai đoạntrước mắt nên áp dụng xét chọn.

e) Các định mứcchỉ nên thống nhất chung cho cả dự án khuyến nông Trung ương và địa phương.

2. Các hướngxử lý

a) Về xây dựng,phê duyệt dự án khuyến nông địa phương

Các Sở cần chủđộng xây dựng các dự án khuyến nông địa phương trước nhất cho năm 2011, Sở nàocó điều kiện có thể xây dựng cho giai đoạn 2011-2013, trình Ủy ban nhân dântỉnh, thành phê duyệt.

Việc bố trí kinhphí theo hướng (i) các tỉnh, thành trước đây hằng năm đều có bổ sung ngân sáchđịa phương để thực hiện các dự án khuyến nông địa phương (ngoài phần nhận trựctiếp từ Trung tâm Khuyến nông quốc gia) cần duy trì và tăng thêm phần ngân sáchđịa phương từ 2011 (ii) các tỉnh trước đây chỉ dựa vào ngân sách Trung ương cầnbắt đầu có bố trí ngân sách địa phương từ 2011 (iii) các tỉnh sau khi cân đốikhả năng ngân sách địa phương so với dự toán các dự án khuyến nông địa phương,phần còn thiếu, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi cho Bộ Tài chính để xin hỗtrợ từ ngân sách trung ương (đồng gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

b) Tham gia dựán khuyến nông Trung ương

Dự án khuyếnnông Trung ương có phạm vi cấp vùng, miền hoặc toàn quốc (cụ thể từ 3 tỉnh trởlên), như vậy các dự án khuyến nông Trung ương cũng sẽ được thực hiện ở các địaphương, chỉ khác là một dự án sẽ được thực hiện cùng lúc ở nhiều địa phươngtheo mục tiêu của dự án.

Các Trung tâm vàtổ chức khuyến nông địa phương có thể tham gia dự án khuyến nông Trung ươngbằng cách đăng ký chủ trì đối với những dự án khuyến nông Trung ương có phạm vikhông quá rộng, ví dụ 3-5 tỉnh; trường hợp này đăng ký theo hướng dẫn tại côngvăn của Bộ số 3616/BNN-KN ngày 04 tháng 11 năm 2010 về hướng dẫn đăng ký thamgia dự án khuyến nông Trung ương.

Tất cả Trung tâmcác tỉnh, thành phố đều có thể tham gia hợp phần dự án khuyến nông Trung ươngthực hiện tại địa phương mình (dự án nhánh). Bộ đề nghị các Sở gửi cho Bộ đăngký tham gia dự án nhánh trước ngày 15/12/2010 với nội dung:

STT

Tên dự án khuyến nông Trung ương

Tổ chức khuyến nông của địa phương tham gia (*)

(*) Nêu rõ tổchức khuyến nông của địa phương vì ngoài Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh,Sở có thể giao cho các tổ chức có tham gia hoạt động khuyến nông khác nếu thấyphù hợp.

Đối với đăng kýtham gia của các Sở thực hiện dự án nhánh của dự án khuyến nông Trung ương, Bộsẽ xem xét xét chọn theo hướng tạo điều kiện cho các tổ chức khuyến nông địaphương tham gia.

Trên đây là mộtsố ý kiến chỉ đạo của Bộ, nếu các Sở, Trung tâm có vướng mắc xin gửi về Bộ(Trung tâm Khuyến nông quốc gia).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ KHCNMT;
- Trung tâm KNQG;
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng