BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: Số: 3831/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau.

Trả lời công văn số 610/CT-KTrT ngày 05/06/2015 của Cụcthuế tỉnh Cà Mau về việc trích khấu hao đối với một số tài sản chưa đảm bảo đượccác tiêu chun về xác định tài sản cố địnhtheo quy định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điều 29 và Điều 30 Luật Doanh nghiệp năm 2005 có quy định:

“Điu 29. Chuyn quyền sở hữu tài sản

1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh vàcổ đông công ty c phn phải chuyn quyền sở hữu tài sản góp vốn chocông ty theo quy định sau đây:

b) Đối với tài sản không đăng ký quyền s hữu, việc góp vốn phải được thực hiệnbng việc giao nhận tài sảngóp vốn có xác nhận bằng biên bản. Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉtrụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, s Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếuhoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký củangười góp vốn; loại tài sản và s đơn vị tài sản góp vốn; tng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệcủa tng giá trị tài sản đó trongvn điu lệ của công ty; ngày giao nhận; chữký của người góp vn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vn và người đại diện theo pháp luật củacông ty;

Điều 30. Định giá tài sản góp vốn

2. Tài sản góp vn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, c đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí; nếu tài sảngóp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời đim góp vốn thì các thành viên, c đông sáng lập liên đới chịu tráchnhiệm đối với các khoảnnợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bng schênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vn tại thời đim kết thúc định giá”.

- Tại Khoản 2.15, Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với mộtsố trường hp ban hành kèm theo Thông tưsố 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ có hướng dẫn:

“2.15. Hóa đơn chứng từ đối với tài sản góp vốn, tàisản điều chuyển được thực hiện như sau:

a. Bên có tài sản góp vốn là cá nhân, tổ chức khôngkinh doanh:

a1. Trường hợp cá nhân, t chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào công tytrách nhiệm hữu hạn, công ty c phần thì chứng từ đối với tài sản góp vn là biên bản chứng nhận góp vốn,biên bản giao nhận tài sản...”.

- Tại Khoản 2.2.d, Điều 6, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính và tại Khoản2.2.d, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

“Tài sản cố định góp vốn, tài sản c định điều chuyển khi chia, tách, hợpnhất, sáp nhập, chuyi loại hình có đánh giá lạitheo quy định thì doanh nghiệp nhận tài sản cố định này được tính khu hao vào chi phí được trừ theo nguyên giá đánhgiá lại. Đi với loại tài sản kháckhông đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định có góp vn, điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập,chuyn đi loại hình và tài sản này có đánhgiá lại theo quy định thì doanh nghiệp nhận tài sản này được tính vào chi phíđược trừ theo giá đánh giá lại.

Đi với tài sản cố định tự làm nguyên giá tài sản cố định đượctrích khấu hao tính vào chi phí được trừ là tng các chi phí sản xut đ hình thành nên tài sản đó”.

- Tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 25, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về ấn định thuế:

“2. Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định s thuế phải nộp:

Người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị n định từng yếu t liên quan đến việc xác định số thuếphải nộp trong các trường hợp sau:

a. Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứngminh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệutrên s kế toán không đầy đủ,không chính xác, trung thực dn đến không xác định đúng các yếu t làm căn cứ tính số thuế phải nộp trừtrường hợp bị n định số thuế phải nộp.

b. Qua kiểm tra hàng hóa mua vào, bán ra thấy người nộp thuế hạchtoán giá trị hàng hóa mua vào, bán ra không theo giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường.

Cơ quan thuế có thể tham khảo giá hàng hóa, dịch vụdo cơ quan quản lý nhà nước công b cùng thời đim, hoặc giá mua, giá bán của các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hànghoặc giá bán của doanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng có quy mô kinh doanh vàsố khách hàng lớn tại địa phươngđxác định giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trườnglàm căn cứ ấn định giá bán, giá mua và s thuế phải nộp.

3. Đivới một s ngành nghề hoạt động kinhdoanh qua kiểm tra phát hiện s sách, kế toán, hóa đơn, chứng từ không đầy đủ hoặc có vi phạm pháp luật về thuế hoặc có phát sinh bất hợp lý trongtrong việc kê khai, nộp thuế thì cơ quan thuế n định tỷ lệ giá trị gia tăng, tỷ lệthu nhập chịu thuế tính trên doanh thu hoặc n định doanh thu, thu nhập chịu thuế...”.

- Liên quan đến các quy định về trích khấu hao đối với tài sản cố định, BộTài chính đã có Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 hướng dẫn cụ thể.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Cục thuế tỉnhCà Mau xác định tài sản cố định góp vốn của doanh nghiệp có tham gia vào quátrình sản xuất kinh doanh và tạo ra doanh thu nhưng các tài sản này xác địnhgiá trị không tin cậy thì Cục thuế yêu cầu doanh nghiệp chứng minh về giá trịtài sản góp vốn theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp không chứng minh đượcgiá trị tài sản cố định được xác định tin cậy thì Cục thuế thực hiện ấn địnhtheo hướng dẫn nêu trên.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Cà Mau căn cứ vào các quy địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng tại cùng thời điểm và tình hình thựctế của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định củapháp luật thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Cà Mau được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
VụPC (TCT);
-
Lưu: VT, CS-3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn