VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3831/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnhPhú Thọ tại tờ trình số 324/TTr-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2011 và ý kiến của BộKế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3497/BKHĐT-QLKKT ngày 02 tháng 6 năm 2011 vềviệc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàntỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh PhúThọ chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh và các chủ đầu tư thực hiện đồng bộcác giải pháp nhằm thu hút đầu tư để đầu tư xây dựng có hiệu quả các khu côngnghiệp đã được thành lập và có trong Quy hoạch. Việc điều chỉnh, bổ sung Quyhoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn sẽ được xem xét, quyết địnhsau khi Quy hoạch sử dụng đất lúa và Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm2020 của tỉnh Phú Thọ được phê duyệt và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểUỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng