BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 3831TC/CST
V/v: Ưu đãi đầu tư đối với cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển CSHT, phát triển nhà

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty Đầu tư Phi Long
(D14/391A Trịnh Quang Nghị, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM)

Trả lời công văn số 05/CV-05 ngày 24 tháng 01 năm 2005 củaCông ty Đầu tư Phi Long (sau đây gọi là Công ty) về việc đề nghị Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế đối với cơ sở chuyên đầu tư phát triển nhà đượccấp phép trước 01/01/2004 và thực hiện đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài,Tây Ninh, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối vớitrường hợp cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhàđược cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước ngày01/01/2004:

Việc thực hiện ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp cơ sởkinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà được cấp Giấy phépđầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước ngày 01/01/2004 đã được Bộ Tàichính hướng dẫn tại Công văn số 3571 TC/TCT ngày 29/03/2005, theo đó, các cơ sởkinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; đầu tư phát triển nhà đã được cấpGiấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư nếu còn thời gian ưu đãimiễn giảm thuế TNDN theo quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưuđãi đầu tư cho năm 2004 và các năm tiếp theo thì tiếp tục được hưởng ưu đãimiễn, giảm thuế TNDN, bao gồm cả thuế TNDN từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyểnquyền thuê đất đối với đất được Nhà nước giao hoặc có quyền sử dụng đất trướcngày 01/01/2004 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà đến hết thờihạn ưu đãi quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (xingửi kèm theo Công văn số 3571 TC/TCT ngày 29/03/2005 của Bộ Tài chính).

Theo hướng dẫn trên, trường hợp Công ty đã được cấp Giấychứng nhận ưu đãi đầu tư trước ngày 01/01/2004 (trong đó có ưu đãi về thuếTNDN) để thực hiện đầu tư phát triển nhà thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuếTNDN, bao gồm cả thuế TNDN từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đấtđối với đất được Nhà nước giao hoặc được Nhà nước cho thuê trước ngày01/01/2004 cho đến hết thời hạn ưu đãi quy định tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầutư.

2. Về chính sách ưu đãi thuế đối với cơ sở kinh doanh có dựán đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh:

Căn cứ quy định tại điểm 2, điểm 3, Mục I Thông tư số 08/2005/TT-BTC ngày 26/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết địnhsố 144/2004/QĐ-TTg ngày 12/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung một sốchính sách ưu đãi đối với Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh thì Côngty đầu tư Phi Long đầu tư tại khu thương mại và công nghiệp (KTM-CN) thuộc Khukinh tế cửa khẩu Mộc Bài là đối tượng áp dụng các chính sách ưu đãi về tàichính quy định tại Thông tư này.

Căn cứ quy định tại các điểm 1, 2, 3 Phần A, Mục II, Thôngtư số 08/2005/TT-BTC thì: hàng hóa, dịch vụ, kể cả hàng hóa dịch vụ thuộc diệnchịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ nước ngoài nhập vào KTM-CN được miễn thuế nhậpkhẩu, không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và không phải chịu thuế giá trịgia tăng; hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất vào KTM-CN được miễn thuếnhập khẩu và được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%.

Theo các quy định nêu trên thì Công ty được miễn thuế nhậpkhẩu, không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ ô tô dưới 24 chỗ), thuế giátrị gia tăng đối với các loại máy móc, thiết bị nguyên vật liệu nhập khẩu từnước ngoài vào KTM-CN; được miễn thuế nhập khẩu và được áp dụng thuế giá trịgia tăng 0% đối với các loại máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu từ nội địa ViệtNam xuất vào KTM-CN để phục vụ cho sản xuất, xây dựng công trình.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Tây Ninh;
- TCT;
- Lưu VP (2), Vụ CST (2).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bạch Thị Minh Huyền