BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3832/BNN-KTHT
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình 30a

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: UBND tỉnh ……………………

Để chuẩn bị nộidung Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/ 2008/NQ-CP ngày 27 tháng12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vữngđối với 62 huyện nghèo (Chương trình 30a), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị UBND tỉnh báo cáo kết quả 02 năm thực hiện các chính sách hỗ trợphát triển sản xuất thuộc Chương trình 30a và dự kiến kế hoạch triển khai thựchiện năm 2011 trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh.

(Chi tiết Đềcương báo cáo theo Phụ lục đính kèm)

Báo cáo gửi vềBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nôngthôn) để tổng hợp trước ngày 10 tháng 12 năm 2010 theo địa chỉ số 2 NgọcHà, Ba Đình, Hà Nội, fax: 04.38438791 và địa chỉ thư điện tử[email protected] (Đề cương báo cáo có thể tải trên website của Cục Kinhtế hợp tác và Phát triển nông thôn: www.dcrd.gov.vn).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Sở Nông nghiệp&PTNT;
- Lưu VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Minh Quang

PHỤ LỤC

ĐỀCƯƠNG HƯỚNG DẪN BÁO CÁO HAI NĂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SẢNXUẤT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 30a
(Kèm theo Công văn số 3832/BNN-KTHT ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn)

I. KẾT QUẢTHỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SẢN XUẤT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 30a

1. Về Quyhoạch phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bố trí sắp xếp dân cư:

- Kết quả thựchiện quy hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp, đồng ruộng, thủy lợi, phù hợp vớiquy hoạch phát triển nông thôn trên cơ sở các tiêu chí của Chương trình MTQG vềxây dựng nông thôn mới (cần nêu rõ số liệu các xã đã hoàn thành Quy hoạchsản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: số xã/tổng số xã/huyện; Tổng kinh phí thựchiện, kinh phí bình quân/xã);

- Những khókhăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.

2. Về chínhsách Hỗ trợ khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, giao rừng và giao đất để trồng rừngsản xuất:

- Công tác tràsoát quy hoạch rừng, triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng(Tổng diện tích rừng đã được quy hoạch);

- Kết quả thựchiện giao đất, giao rừng cho các hộ dân và cộng đồng (Diện tích rừng giao chocác hộ dân khoanh nuôi, bảo vệ (ha); Diện tích rừng trồng mới; Số hộ dân nhậnkhoán chăm sóc, bảo vệ rừng; Số hộ nghèo nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng);

Kết quả thựchiện hỗ trợ gạo cho các hộ nghèo nhận khoán nhưng chưa tự túc được lương thực,cho các hộ nghèo thuộc các xã giáp biên giới (Số khẩu/hộ được nhận, Kinh phí đãhỗ trợ ….);

- Những khókhăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.

3. Về chínhsách hỗ trợ phát triển trồng trọt

- Kết quả hỗ trợkhai hoang, phục hóa hoặc tạo ruộng bậc thang để sản xuất nông nghiệp;

- Kết quả hỗ trợmua giống, phân bón cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng (số hộ được nhận hỗtrợ, tổng kinh phí đã hỗ trợ);

4. Về chínhsách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

- Công tác rà soáttiến hành quy hoạch chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

- Kết quả hỗ trợphát triển đàn gia súc, gia cầm (số lượng đàn gia súc, gia cầm, số hộ được hỗtrợ, tổng kinh phí đã hỗ trợ, …);

- Kết quả làmchuồng trại chăn nuôi và trồng cỏ nuôi để chăn nuôi gia súc;

- Kết quả hỗ trợphát triển nuôi trồng thủy sản (diện tích ao nuôi trồng thủy sản đã được hỗtrợ, số hộ được hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ);

- Công tác hỗtrợ tiêm phòng các dịch bệnh nguy hiểm đối với gia súc, gia cầm;

- Những khókhăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện.

6. Về chínhsách hỗ trợ chế biến, ngành nghề nông thôn và kinh doanh trên địa bàn huyệnnghèo

- Công tác tậphuấn, hướng dẫn cho người dân kỹ thuật bảo quản, chế biến, ngành nghề nôngthôn.

- Hỗ trợ pháttriển các ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp tạo thu nhập đối với các hộ không cóđiều kiện chăn nuôi, trồng trọt.

7. Về thủylợi và nước sinh hoạt

- Thực trạng vàtình hình đầu tư, xây dựng các công trình thủy lợi (thực hiện xây dựng mới,quản lý khai thác các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, đa mục tiêu phục vụ sảnxuất nông nghiệp, cung cấp nước sinh hoạt, tổng số kinh phí đầu tư);

- Cấp nước sinhhoạt trên địa bàn (số công trình tập trung, phân tán, đào giếng, xây bể, số hộđược hưởng lợi, tổng kinh phí đầu tư).

8. Về tăngcường hỗ trợ cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư

- Hệ thốngkhuyến nông viên cấp cơ sở, cơ chế vận hành bộ máy khuyến nông tại các huyệnnghèo;

- Công tác hỗtrợ cán bộ khuyến nông viên cho các huyện nghèo (số cộng tác viên khuyến nôngthôn/bản, kinh phí hỗ trợ),

- Kết quả hỗ trợxây dựng các mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và hỗ trợ người dântham gia đào tạo tập huấn.

9. Tình hìnhhỗ trợ của các Doanh nghiệp cho các huyện nghèo:

Nêu rõ kết quảhỗ trợ về sản xuất (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chế biến nông lâm sản)của các Doanh nghiệp cho các huyện nghèo (nội dung, kinh phí hỗ trợ);

10. Đánh giáchung:

a. Kết quả thựchiện các mục tiêu trên địa bàn huyện đến cuối năm 2010:

- Mục tiêu vềgiảm tỷ lệ hộ nghèo;

- Mục tiêu về hỗtrợ giao đất, giao rừng;

- Mục tiêu vềchuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao đời sống;

- Nguồn vốntriển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất;

b. Những tồn tạivà nguyên nhân:

II. KẾ HOẠCHTRIỂN KHAI NĂM 2011 VỀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT:

1. Kế hoạchtriển khai về các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất:

- Hỗ trợ giaokhoán chăm sóc và bảo vệ rừng; giao rừng và giao đất để trồng rừng sản xuất;

- Hỗ trợ pháttriển trồng trọt;

- Hỗ trợ pháttriển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản;

- Hỗ trợ chếbiến, ngành nghề nông thôn và tiêu thụ nông sản;

- Thủy lợi vàcấp nước sinh hoạt;

- Hỗ trợ vềkhuyến nông (kinh phí và cán bộ khuyến nông cơ sở).

2. Đề xuất,kiến nghị:

- Về cơ chế,chính sách,

- Về tổ chức chỉđạo, triển khai.