BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3832/TCT-CS
V/v: giải đáp vướng mắc hồ sơ kêkhai nộp lệ phí trước bạ.

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất và lắpráp ô tô du lịch Trường Hải - Kia.
(Thôn 4, xãTam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

Trả lời Công văn số 06/15 TH-KIA đề ngày 29/06/2015 củaCông ty TNHH sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải - Kia (Công ty) về việcxin cấp lại Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

- Tại Điều 6 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấpbản sao t sổ gốc, chứng thực bản saotừ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định:

“Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bảnsao

1. Trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, t chức có trách nhiệm tiếp nhận bảnsao, không được yêu cầu bản sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chínhđ đối chiếu. Người đi chiếu có trách nhiệm xác nhận tínhchính xác của bản sao so với bản chính.

2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cp từ sổ gốc, bản sao có chứng thựcthì không được yêu cầu xuất trình bản chính, trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợppháp thì yêu cầu xuất trình bản chính đđối chiếu hoặc tiến hành xác minh, nếu thấy cn thiết.”

- Tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 của BộTài chính bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 củaBộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

“Điều 4. Sửa đổi Khoản 4 và Khoản 5, Điều 6, ChươngII như sau:

2. Thay thế Khoản 5, Điều 6 bằng Khoản 5 mới như sau:

“5. Ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô mức thu là 2%.

Riêng:

Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệphí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơncho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa khôngquá 50% mức quy định chung.

Ô tô chở người dưới 10 ch ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mứcthu là 2% và áp dụng thngnhất trên toàn quốc.

Cơ quan thuế xác định mức thu lệ phí trước bạ xe ô tôtrên cơ sở:

- Schỗ ngồi trên xe ôtô được xác định theo thiết kế của nhà sản xuất.

- Loại xe được xác định như sau:

Trường hợp xe nhập khẩu căn cứ xác định của cơ quanĐăng kim ghi tại mục “Loại phươngtiện” của Giấy chứng nhn chất lưng an toàn kỹ thut và bảo v môi trường xe cơ giới nhp khu hoặc Thông báo min kim tra chất lượng an toàn kỹ thuật vàbảo vệ môi trường đivới xe cơ giới nhập khudo cơ quan đăng kim Việt Nam cấp;

Trường hợp xe sản xuất, lắp ráp trong nước thì căn cứvào mục “Loại phương tiện” ghi tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuậtvà bảo vệ môi trường ô tô sản xuất, lắp ráp hoặc Phiếu kim tra chất lượng xuất xưởng dùng choxe cơ giới.

Trường hợp tại mục “Loại phương tiện” (loại xe) củacác giấy tờ nêu trên không xác định là xe ô tô tải thì áp dụng tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đi với xe ô tô chở người.

…”

- Tại điểm a, c Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế; Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 củaChính phủ quy định:

“Điều 19. Khai phí, lệ phí

1. Khai lệ phí trước bạ

a) Trách nhiệm nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ và nơinộp hồ sơ khai lệ phítrước bạ:

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đi tượng chịu lệ phí trước bạ có trách nhiệm kê khai vànộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ cho cơ quan thuế khi đăng ký quyn sở hữu, quyền sử dụng với cơ quannhà nước có thẩm quyền.

- Hsơ khai lệ phí trước bạ nhà, đt được nộp cho Văn phòng đăng ký quyn sử dụng đt hoặc cơ quan tài nguyên môi trườngtại địa phương nơi có nhà, đất. Trường hợp địa phương chưa thực hiện cơ chế mộtcửa liên thông thì hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nhà, đất nộp tại Chi cục Thuếđịa phương nơi có nhà, đất.

- Hsơ khai lệ phí trước bạ của tài sản khác như phương tiện vận tải, súng... nộp tạiChi cục Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng.

c) Hsơ kê khai lệ phí trước bạ tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phítrước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu bin thiếu h sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam nêu tại đim e Khoản 1 Điều này)

- Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu s 02/LPTB ban hành kèm theo Thông tưnày;

- Hóa đơn mua tài sản hợp pháp (đi với trường hợp mua bán, chuyn nhượng, trao đi tài sản mà bên giao tài sản là t chức, cá nhân hoạt động sản xut, kinh doanh); hoặc hoá đơn bánhàng tịch thu (đi với trường hợp mua hàng tịchthu); hoặc quyết định chuyn giao, chuyển nhượng, thanh lý tài sản (đi với trường hợp cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, cơ quan tưpháp nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp của các tổ chức chính trị, t chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, t chức xã hội - nghề nghiệp không hoạtđộng sản xuất, kinh doanh thực hiện chuyn giao tài sản cho tổ chức, cá nhân khác); hoặc giấy tờ chuyểngiao tài sản được kýkết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản có xác nhận của Công chứng hoặccơ quan nhà nước có thmquyền (đi với trường hợp chuyn giao tài sản giữa các cá nhân, th nhân không hoạt động sản xuất, kinhdoanh);

- Giấy đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản của chủ cũ (đối với tài sản đăng ký quyn sở hữu, sử dụng tại Việt Nam từ ln thứ 2 trở đi)

- Các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc đi tượng không phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được min lệ phí trước bạ (nếu có).”

Căn cứ các quy định nêu trên thì cơ quan Thuế căn cứxác định của cơ quan Đăng kiểm ghi tại mục “Loại phương tiện” của Giấy chứng nhậnchất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu đ xác định loại phương tiện khi chủtài sản kê khai nộp lệ phí trước bạ đối với xe ôtô nhập khẩu. Theo đó, trường hp Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp ôtô du lịch Trường Hải - Kia nhập khẩu 25 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia Grand sedonathuộc số đăng ký kiểm tra 1665/15/50 và đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp 25Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu có sốseri từ 15KOT/058413 đến 15KOT/05437 ngày 16/06/2015 nhưng bị mất bảnchính Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giớinhập khẩu thì khi chủ phương tiện (25 chiếc xe ô tô nhập khẩu nêu trên)đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tại cơ quan Thuế địa phương mà xuất trìnhbản sao Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơgiới nhập khẩu có chứng thực thì đủ điều kiện nộp lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC, Vụ CST-BTC;
-
VụPC-TCT;
-
Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn