BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3833/BNN-KHCN
V/v Góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý các nhiệm vụ quỹ gen

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Phúc đáp Côngvăn số 2720/BKHCN-CNN ngày 03/11/2010 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc góp ýdự thảo Thông tư quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ về quỹ gen.Sau khi nghiên cứu văn bản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiếnnhư sau:

1. Ngày15/7/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 3974/BNN-KHCN đóng góp ý kiến cho Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý cácnhiệm vụ quỹ gen theo công văn số 1572/BKHCN-CNN ngày 1/7/2010 của Bộ Khoa họcvà Công nghệ, đề nghị quý Bộ nghiên cứu tổng hợp và tiếp thu ý kiến.

2. Tại văn bảnnày, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

a. Về quan điểmquản lý nhà nước về công tác bảo tồn nguồn gen: để quản lý 1 cách thống nhấtchung cho tất cả các Bộ, ngành về hoạt động quản lý quỹ gen, đề nghị tại Thôngtư này, Bộ Khoa học và Công nghệ cần hướng dẫn cụ thể về:

- Trình tự, thủtục xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá, nghiệm thu, quản lý và sử dụng kếtquả quản lý quỹ gen để các Bộ ngành thực hiện.

- Các hình thức,biện pháp liên kết các cơ quan thuộc màng lưới hoạt động quỹ gen.

b. Góp ý chung

- Về bố cục:Trên cơ sở Điều 1, phạm vi điều chỉnh là: Thông tư này quy định việc xây dựng,tổ chức thực hiện, đánh giá nghiệm thu, quản lý và sử dụng kết quả nghiên cứu,đề nghị bố cục lại nội dung Thông tư cho phù hợp với phạm vi điều chỉnh.

- Về tài liệu:Dự thảo không gửi kèm 7 Phụ lục đã viện dẫn trong nội dung Thông tư nên khôngrõ nội dung để góp ý cho dự thảo.

c. Về chi tiết

- Điều 3, khoản6, 7: chưa cụ thể trong việc xác định quy mô lớn, quy mô nhỏ nên sẽ khó xácđịnh được phạm vi nhiệm vụ quỹ gen giữa cấp Nhà nước và cấp Bộ, tỉnh. Đề nghịnên sửa lại là:

Nhiệm vụ quỹ gencấp nhà nước: là nhiệm vụ KHCN về quỹ gen đối với đối tượng nguồn gen có tínhchất đa ngành, đa lĩnh vực, có ý nghĩa quan trọng, có ảnh hưởng đến việcphát triển các ngành kinh tế - kỹ thuật, an ninh, quốc phòng.

Nhiệm vụ quỹ gencấp Bộ, tỉnh: là nhiệm vụ KHCN về quỹ gen có phạm vi ứng dụng trong lĩnh vựcngành, địa phương, có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng đến việc phát triểnkinh tế - xã hội, khoa học công nghệ của ngành, địa phương.

- Điều 4, khoản3: Đề nghị bỏ hoặc gộp vào nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen thì phù hợp hơn.

- Điều 5, khoản2: Nội dung nhiệm vụ chưa rõ, một số nội dung còn trùng lặp với nhiệm vụ bảotồn nguồn gen. Đề nghị nên bổ sung theo hướng: Phát triển nguồn vật liệu ditruyền; nhân rộng nguồn gen và tạo sản phẩm có giá trị kinh tế đáp ứng yêu cầuphát triển kinh tế xã hội.

+ Khoản 3: Nêngộp vào mục 1 hoặc bỏ vì nội dung trùng lặp với nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen.

- Điều 6, khoản1: Đề nghị bỏ và gộp vào Điều 18 – Trách nhiệm thi hành, thì hợp lý hơn.

+ Khoản 2: Đềnghị nêu rõ trách nhiệm chủ trì của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với nhiệm vụquỹ gen cấp nhà nước; trách nhiệm chủ trì của các Bộ, tỉnh đối với nhiệm vụ quỹgen cấp Bộ, tỉnh.

+ Khoản 3: Đềnghị nên chuyển thành mục 1 hoặc đưa thành 1 Điều quy định về Ban điều hành vàquy định hoạt động của Ban điều hành.

- Điều 7: Mạnglưới hoạt động quỹ gen nên bố cục lại trên cơ sở: Bộ Khoa học và Công nghệ quyđịnh thống nhất nguyên tắc phân công quản lý (theo đối tượng nguồn gen), cáchình thức và biện pháp liên kết thực hiện việc lưu giữ và khai thác trao đổithông tin về nguồn gen …, từ đó giao trách nhiệm quản lý các đối tượng cụ thểcho các Bộ, ngành quản lý. Không nên quy định về tổ chức.

- Điều 8: Nêngộp Điều 8 với Điều 9 và chỉ nên quy định chung về điều kiện, cơ sở vật chất vànguồn lực.

Không nên đưanội dung thẩm định hồ sơ và ra quyết định công nhận danh sách thành viên mạnglưới hoạt động quỹ gen vì: Các cơ quan thực hiện nhiệm vụ quỹ gen thuộc các Bộ,ngành hiện nay đều đang thực hiện cả nhiệm vụ quỹ gen và các nhiệm vụ chuyênngành theo yêu cầu của các Bộ, ngành. Vì vậy, trên cơ sở yêu cầu chung về điềukiện, cơ sở vật chất và nguồn lực thực hiện nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen, các Bộthực hiện việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị đáp ứng yêu cầu của Bộ Khoa học vàCông nghệ.

- Điều 9: Theonguyên tắc đề nghị tại Điều 8 thì đề nghị bỏ Điều này.

- Điều 10: Căncứ theo đề nghị sửa Điều 7, đề nghị phân cấp xác định và phê duyệt nhiệm vụ quỹgen cho các Bộ ngành quản lý theo lĩnh vực quản lý ngành.

Đề nghị Bộ Khoahọc và Công nghệ đưa nguyên tắc, quy trình, các mẫu thuyết minh (thuyết minhthực hiện nhiệm vụ, mẫu báo cáo, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu, thanh lý hợpđồng) cho các nhiệm vụ quỹ gen để các Bộ ngành thống nhất thực hiện và Bộ Khoahọc và Công nghệ trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ có tính chất đa ngành, đalĩnh vực.

- Điều 11, 12,13, 14, 15 đề nghị quy định rõ trách nhiệm chủ trì của các Bộ, ngành trong việcxét chọn, triển khai, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu, thanh lý và sử dụng kếtquả quỹ gen theo đối tượng nguồn gen được phân công và báo cáo kết quả phối hợpvới Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đề nghị quý Bộnghiên cứu ý kiến góp ý và sớm ban hành Thông tư để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (B/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng