BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3833/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung SDSGSCL Việt Nam
(Địa chỉ: LôCN05, đường YP6, KCN Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/FSDS /2015 ngày6/7/2015 của Công ty TNHH Samsung SDS GSCL Việt Nam về ưu đãi thuế TNDN đối vớicơ sở kinh doanh thành lập mới trong KCN giai đoạn 2009-2013. Về vấn đề này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tàichính quy định:

“3. Miễn thuế hai năm và giảm 50% số thuế phải nộptrong bn năm tiếp theo đi với thu nhập từ thực hiện dự án đầutư mới quy định tại Khoản 4 Điu 19 Thông tư này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiệndự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nm trên địa bàn các quận nội thành củađô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và khu công nghiệp nm trên địa bàn các đô thị loại I trựcthuộc tỉnh). Trường hợp Khu công nghiệp nm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thìviệc xác định ưu đãi thuếđối với Khu công nghiệp căn cứ vào địa bàn có phần diện tích Khu công nghiệp lớnhơn.”

- Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của BTC đã bổsung điểm 2b tại Khoản 2, Điều 23 TT số 78/2014/TT-BTC như sau:

“2b. Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào khu côngnghiệp trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điu kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưuđãi) theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuếtheo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật s71/2014/QH13 và các văn bản hướng dn thi hành cho thời gian còn lại k từ kỳ tính thuế năm 2015.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hp Công ty TNHH Samsung SDS GSCL ViệtNam được thành lập ngày 12/10/2011 theo Giấy CNĐT số 212022.000401 có trụ sởchính tại KCN Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (nếukhông thuộc khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loạiđặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và khu công nghiệp nằm trên địabàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh),đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầutư thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện doanh nghiệp thựchiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp cho thời gian còn lại k từkỳ tính thuế năm2015.

Đề nghị Công ty căn cứ điều kiện thực tế đáp ứng vàliên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dn áp dụng ưu đãi về thuế TNDN (nếu có) theo đúng quy định tại các vănbản quy phạm pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Samsung SDSGSCL Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
;
-
Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn