BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 3834/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Đăk Lăk.

Trả lời công văn số 1838/CT-TTHTngày 27/5/2007 của Cục thuế tỉnh Đăk Lăk về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1e Mục IV phần E Thôngtư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quyđịnh: “Cơ sở kinh doanh thành lập trong các trường hợp dưới đây không hưởng ưuđãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từdự án đầu tư.

....

- Cơ sở kinh doanh thành lập dochuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu”.

Căn cứ quy định nêu trên, đềnghị Cục thuế tỉnh Đăk Lăk kiểm tra lại phương án giải thể của Xí nghiệp tưdoanh chế biến gỗ Trường Thành và hồ sơ của Công ty Cổ phần Trường Thành để xácđịnh: trường hợp Công ty cổ phần Trường Thành mới thành lập mua lại toàn bộ tàisản, công cụ, vật tư, hàng hoá,...kinh doanh trên địa điểm cũ của Xí nghiệp tưdoanh chế biến gỗ Trường Thành và tiếp tục công việc kinh doanh của Xí nghiệptư doanh chế biến gỗ Trường Thành (sau khi Xí nghiệp này giải thể) thì Công tyCổ phần Trường Thành không được xét hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệptheo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế tỉnh Đăk Lăk biết và căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị để hướng dẫnđơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương