BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 384/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý kiến điều chỉnh GCNĐT của Công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Bussan Việt Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công vănsố 11271/SKHĐT-ĐKĐT đề ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tưthành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo đề nghị góp ý kiến điều chỉnh Giấychứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Nippon Steel & Sumikin Bussan Việt Nam,Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Mục tiêu kinhdoanh bổ sung của Công ty:

Theo Giấy chứngnhận đầu tư số 411043001326 chứng nhận lần đầu ngày 26 tháng 5 năm 2010, chứngnhận thay đổi lần năm ngày 10 tháng 01 năm 2014, Ủyban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép Công ty TNHH Nippon Steel& Sumikin Bussan Việt Nam được “thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối bán buôn (khôngthành lập cơ sở bán buôn), quyền phân phối bán lẻ (không thành lập các cơ sởbán lẻ) các hàng hóa sắt, thép, kim loại màu, cọc cừ, hợp kim, đồ trang bịtrong nhà vệ sinh bằng sắt thép... (mã HS kèm theo Giấy chứng nhận đầu tư)” và “Môigiới thương mại giữa các công ty thuộc tập đoàn Nippon Steel & SumikinBussan Corporation, các nhà cung cấp sắt thép ở nước ngoài và các thương nhânViệt Nam trong việc tiến hành các hoạt động mua bán than đá và sắt thép (Côngty chỉ được thực hiện hoạt động này đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2020 và chịu trách nhiệm, thực hiện hoạt động nàytheo đúng quy định của Luật Thương mại)”.

Theo quy định tạiKhoản 1 Điều 7 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chínhphủ, ngành nghề kinh doanh được ghi theo ngànhcấpbốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Việc Doanh nghiệp bổ sung “quyềnnhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bánbuôn), quyền phân phối bán lẻ (không thành lập các cơ sở bán lẻ) đối với các hàng hóa có mã số HS 0201, 0202,0207, 2517, 2518, 2521, 2522, 2701, 2704, 6809, 6902, 6903” không phảilà bổ sung ngành nghề kinh doanh và mục tiêu dự án mà chỉ là bổ sung thêm mộtsố mặt hàng do Công ty thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phối. Đối với các mặt hàng bổ sung có mã sốHS nêu tại hồ sơ phải bảo đảm không thuộc các sản phẩm bị cấm và hạn chế, đềnghị căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương.

- Đối với mục tiêu “môi giới thương mại” giữacác công ty thuộc tập đoàn Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation, cácnhà cung cấp ở nước ngoài và các thươngnhân Việt Nam trong việc tiến hành các hoạt động mua bán các hàng hóa mà Côngty được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối tại ViệtNam (Công ty chỉ được thực hiện hoạt động này đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2020và chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động này theo đúng quy định của Luật Thươngmại) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Biểu cam kết thương mại dịch vụ củaViệt Nam trong WTO. Hoạt động “Dịch vụ môi giới thương mại” đang được Bộ CôngThương xem xét, thí điểm cho một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trongtừng thời hạn cụ thể. Do đó, đề nghị căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương đối vớimục tiêu nêu trên.

Trên đây là ý kiếncủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét,quyết định theo thẩm quyền./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tp. Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng