BỘ XÂY DỰNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 384/BXD-KSTK
V/v: Hướng dẫn Sở Xây dựng Bình Dương thẩm định thiết kế bản vẽ thi công B.O.T trong nước

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006

Kính gửi Sở xây dựng Bình Dương

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 213/2006/SXD-VP ngày 20/2/2006 của Sở Xây dựng Bình Dương đề nghị hướng dẫn thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thuộc dự án đầu tư trong nước theo phương thức B.O.T.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nghị định 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước có một số nội dung không phù hợp với quy định mới về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Nghị dịnh 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ. Các nội dung này đang nghiên cứu thay đổi theo hướng phù hợp với các nội dung quy định của Luật Xây dựng và các luật khác có liên quan. Đến nay các văn bản này vẫn còn hiệu lực, do vậy, đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức B. O.T trong nước thì thiết kế kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng B.O.T thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 26, Nghị định 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ. Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán do chủ đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị Quý Sở phản ánh những vướng mắc (nếu có) về Bộ Xây dựng.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, PC, KSTK.

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Văn Liên