BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 384/BYT-KCB
V/v cấp CCHN và GPHĐ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật KBCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW đã khẩn trương chỉ đạo Sở Y tế chủ trìphối hợp với các sở, ban ngành liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi về nhânlực, cơ sở vật chất để cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN), giấy phép hoạt động(GPHĐ) khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và cácvăn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2013, toàn quốc mới cấp được80,85% số chứng chỉ hành nghề, 61,37% số giấy phép hoạt động cho bệnh viện Nhànước và 65,09% số giấy phép hoạt động cho cơ sở KBCB tư nhân. Theo báo cáo củacác tỉnh, thành phố, kết quả cấp CCHN và GPHĐ chưa đạt yêu cầu do: việc cấpphiếu lý lịch tư pháp còn chậm, một số cơ sở KBCB nhà nước chưa đáp ứng được cácđiều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất và điều kiện môi trường (diện tích mặtbằng, hệ thống xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy không bảo đảm...), thiếtbị y tế cũ, sử dụng vượt quá thời gian khấu hao cho phép nên không đủ điều kiệnđể cấp GPHĐ. Nhiều Sở Y tế thiếu nhân lực để tham gia cấp CCHN và GPHĐ. Một sốcơ sở KBCB chưa nghiêm túc thực hiện việc nộp hồ sơ để cấp GPHĐ theo quy định.

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế củanhân dân, Bộ Y tế đã thống nhất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục ký hợpđồng với các cơ sở đang thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Để bảođảm người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo đúng quy địnhcủa pháp luật, Bộ Y tế đề nghị Đ/c Chủ tịch UBNDtỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế đốivới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn để đủ điều kiện cấp GPHĐ theo quyđịnh.

2. Chỉ đạo Sở Y tế và các sở, ban ngành liên quan thực hiện nghiêmtúc Công văn số 6087/BYT-KCB ngày 27/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thựchiện cấp CCHN, GPHĐ theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

3. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tạo điều kiệntiếp tục ký hợp đồng khám chữa bệnh với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địabàn đang tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nhân dân.

Trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Sở Y tế các tnh, thành phố;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên