TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 384/GSQL-TH
V/v xác minh chữ ký mẫu JV

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tiếp theo công văn số 99/GSQL-THngày 5/2/2013 về việc xác minh chữ ký C/O mẫu JV số tham chiếu120018321184101409 ngày 26/12/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Chữ ký của Ông (Bà) Takeo Ide tạiphòng cấp Yokohama trên C/O có số tham chiếu dẫn trên đã được Tổng cục Hải quanthông báo tại công văn số 2465/TCHQ-GSQL ngày 09/5/2013. Vì vậy, đề nghị đơn vịkiểm tra và đối chiếu chữ ký dẫn trên theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quanthông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn