THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 384/TTg-KTN
V/v chuyển Mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- y ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 383/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04 tháng 02 năm 2016 về việc chuyển Mục đích s dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý y ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định chuyển Mục đích sử dụng 92,82 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

2. y ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo thực hiện việc chuyển Mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 và số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Xuân Phúc;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn
Xuân Phúc