THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 384/TTg-QHQT
V/v điều chỉnh ngân sách dự án vốn vay IFAD

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 2538/BTC-QLNngày 25 tháng 02 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý sử dụng số vốn chưa phân bổ để bổ sung cho QuỹPhát triển Nhóm hợp tác thuộc Hiệp định Tài trợ số hiệu 741-VN giữa Việt Nam vàQuỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) như kiến nghị của Bộ Tài chính tạivăn bản trên. Bộ Tài chính thông báo cho Quỹ IFAD về việc này.

2. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tiến hành các thủ tục phêduyệt nội dung điều chỉnh và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
các Vụ: TH, KTTH; TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). TA 27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải