ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3841/SYT-NVY
V/v thực hiện Quyết định 4900/QĐ-BYT ngày 30/5/2014 của Bộ Y tế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Trung tâm Y tế dự phòng thành phố;
- Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe;
- Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Bệnh nhiệt đới;
- Bệnh viện đa khoa có khoa Nhiễm công lập và ngoài công lập;
- Bệnh viện Quận/ Huyện.

Thực hiện Quyết định 4900/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5năm 2014 về việc ban hành Kế hoạch tăng cường công tác điều trị phòng, chốngbệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết và một số bệnh dịch mới nổi năm 2014,Sở Y tế yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung như sau:

1. Các bệnh viện thành phố:

- Giao Bệnh viện Nhi đồng 1 làm đầu mối chủ trì phối hợp Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh nhiệt đới

Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực chẩn đoán, thudung điều trị, chăm sóc người bệnh cho bác sĩ, điều dưỡng tại bệnh viện thànhphố, quận, huyện, bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn thành phố về cập nhậtvà chuẩn hóa các Hướng dẫn chẩn đoán và thu dung điều trị bệnh sởi, bệnh taychân miệng, bệnh sốt xuất huyết và một sốbệnh dịch nguy hiểm, mới nổi khác.

- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới làm đầu mối phối hợp vớibệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2

Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực chẩn đoán, thudung điều trị, chăm sóc người bệnh cho bác sĩ, điều dưỡng tại bệnh viện thànhphố, quận, huyện, bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn thành phố về cập nhậtvà chuẩn hóa các Hướng dẫn chẩn đoán và thu dung điều trị bệnh bệnh cúm A H5N1và H7N9, bệnh corona virut (Thống nhất quy trình tiếp nhận và xử lý khi pháthiện có ca nghi ngờ hoặc ca xác định tại cơ sở khám chữa bệnh).

2. Bệnh viện đa khoa có khoa nhiễm công lập vàngoài công lập, bệnh viện quận, huyện:

Cử cán bộ tham dự đầy đủ các lớp tập huấn về chuyênmôn do bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Bệnh nhiệt đới tổ chức.

Rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư ytế, thuốc, dịch truyền, phương tiện vận chuyển, phòng hộ cá nhân cho nhân viêny tế tại các bệnh viện quận, huyện, đặc biệt rà soát lại năng lực cơ sở vậtchất, trang thiết bị, nhân sự, kiến thức, năng lực chuyên môn thực hiện tiếpnhận các trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh dịch nguy hiểm, mới nổi như cúm A/H5N1,cúm A/H7N9, MERS-CoV,... tại bệnh viện và có báo cáo, đề xuất nhu cầu về Phòng Nghiệpvụ Y - Sở Y tế trước ngày 15 tháng 7 năm 2014.

3. Trung tâm y tế dự phòng thành phố

Tổng hợp số liệu dịch bệnh từ các cơ sở khám bệnh,chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

Làm đầu mối cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời vềtình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho Sở Y tế trả lờicơ quan báo chí, báo cáo, tham mưu các cấp lãnh đạo.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thựchiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh tại các trung tâm y tế dự phòng quận,huyện, trạm y tế phường xã.

Tổ chức tậphuấn công tác chuyên môn, thống kê, báo cáo về dịch bệnh cho các Trung tâm y tếdự phòng quận, huyện, trạm y tế.

4. Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe

Phối hợp các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cườngtruyền thông, giáo dục phòng bệnh cho cán bộ nhân viên y tế, người bệnh vàngười nhà người bệnh để tránh lây lan bệnh ngay trong bệnh viện từ khoa khámđến khoa điều trị.

Đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiệnThông tư số 48/2010/TT-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc báocáo các bệnh truyền nhiễm gây dịch.

Sở Y tế sẽ tổ chức các Đoàn kiểm tra, giám sát tạicác cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố về việc tuân thủ các Hướng dẫnchẩn đoán, điều trị bệnh dịch đã được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Trong quátrình thực hiện, nếu có khó khăn, đề nghị liên hệ Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tếđể được hỗ trợ.


Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND, PYT, TTYTDP 24 QH;
- Ban Giám đốc Sở Y tế;
- Lưu: VP Sở, NVY.
NHH. ĐQH. 100b”

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tăng Chí Thượng