BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3842/BTP-BTTP
V/v hướng dẫn việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Trảlời Công văn số 591/STP-BTTP ngày 8/7/2010 của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình về đề nghịhướng dẫn việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy bannhân dân sang tổ chức hành nghề công chứng, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Luậtcông chứng năm 2006 và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chínhphủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữký đã phân biệt rõ hoạt động công chứng với hoạt động chứng thực. Để triển khaichủ trương này của Luật công chứng, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ,Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 hướng dẫn thihành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP tại điểm 8 Thông tư này đã hướngdẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chuyển giao việcchứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà, đất sang tổ chức hành nghềcông chứng ở những địa bàn cấp huyện mà các tổ chức hành nghề công chứng đảmđương được hoạt động. Tiếp đó, ngày 19/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị địnhsố 88/2009/NĐ-CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trong đó tại điểm b, khoản 4, Điều 26Nghị định này có quy định giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: “Thựchiện các biện pháp phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương để đápứng yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản gắn liền với đất; xem xét, quyết định chuyển giao việc chứngthực các hợp đồng, giao dịch mà Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đang thựchiện sang tổ chức hành nghề công chứng ở địa bàn cấp huyện mà tổ chức hành nghềcông chứng đáp ứng được yêu cầu công chứng.”

Cũngtrong thời gian qua,Bộ Tư pháp đã có Công vănsố 978/BTP-HCTP ngày 2/4/2009 gửi các Sở Tư pháp; Công văn số 1939/BTP-BTTPngày 18/6/2009 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;Công văn số 3745/BTP-BTTP ngày 26/10/2009 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, đôn đốc chuyển giao việc chứng nhận hợpđồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng theo tinh thần Luật côngchứng và các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên. Hiện nay đã có 61/ 63 tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ươngcó quyết định chuyển giao giai đoạn 1. Về việc tiếp tục thực hiện chuyển giao giai đoạn 2, đề nghịSở Tư pháp tỉnh Hòa Bình căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, Đề ánquy hoạch tổ chức hành nghề công chứng, sự phát triển và khả năng đáp ứng củacác tổ chức hành nghề công chứng trên các địa bàn cấp huyện chưa thực hiện việcchuyển giao để tiếp tục tham mưu thực hiện việc chuyển giao giai đoạn 2. Việcchuyển giao phải bảo đảm thuận tiện cho nhân dân trong việc tiếp cận dịch vụcông chứng như không phải đi lại quá xa, số lượng và năng lực hoạt động của tổchức hành nghề công chứng đáp ứng được yêu cầu công chứng của nhân dân trên địabàn ...

Đối với những xã cách xa trung tâm huyện từ 20km đến 30 km thậmchí lên tới 80km đến 90 km như trong Công văn nêu thì nếu chỉ có 1 tổ chức hànhnghề công chứng tọa lạc ở trung tâm huyện sẽ không thuận tiện cho nhân dân trongviệc đi lại để thực hiện yêu cầu công chứng. Những vấn đề này phải được nghiêncứu, có khảo sát thực tế tại địa bàn để xem xét, quyết định chuyển giao cho phùhợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp gửi Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bìnhnghiên cứu, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Đỗ Hoàng Yến