Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 3842/TC /TCT NGÀY 19 THÁNG04 NĂM 2002
VỀ VIỆC QUẢN LÝ NHẬP KHẨU XE GẮN MÁY

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Theo đề nghị của Vănphòng Chính phủ tại phiếu gửi lại văn bản số 24/PG-KTTH ngày 13/03/2002, Bộ Tàichính đã gửi xin ý kiến tham gia của các Bộ, ngành có liên quan (Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Bộ Công nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thương mại và Tổng cục Hảiquan) về quản lý nhập khẩu xe gắn máy theo nội dung công văn số 1971 TC/TCTngày 08/03/2002 của Bộ Tài chính gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính xin tổnghợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành như sau:

Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến tham gia của BộCông nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan (có bảnphotocopy kèm theo), nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp không đưa raý kiến cụ thể về tổng mức bộ linh kiện xe gắn máy nhập khẩu trong năm 2002. Cácý kiến khác nhìn chung đều thống nhất tổng mức nhập khẩu trong năm 2002 trongkhoảng từ 1.300.000 đến 2.000.000 bộ, nhưng cần tính toán cân nhắc đến các vấnđề như thực tế thực hiện từ nay đến cuối năm chỉ khoảng hơn 08 tháng. Số lượngcác doanh nghiệp được phép sản xuất, lắp ráp xe máy (theo Quyết định số 38/2002/QĐ-TTg ngày 14/03/2002 của Thủ tướng Chính phủ), việc bãi bỏ giấy phéphạn ngạch...

Trên cơ cở ý kiến của các Bộ, ngành, Bộ Tài chính xin đềxuất:

1. Về tổng mức bộ linh kiện xe gắn máy được nhập khẩu trongnăm 2002: để lập lại trật tự trong việc sản xuất, lắp ráp xe máy trong thờigian trước mắt, Nhà nước vẫn cần phải quản lý tổng mức nhập khẩu bộ linh kiệnxe gắn máy. Nhưng thời gian thực hiện thực tế từ nay đế cuối năm chỉ còn hơn 08tháng, vì vậy theo Bộ Tài chính thì có thể cho phép nhập khẩu ở mức từ1.500.000 bộ đến 1.700.000 bộ (như ý kiến của Tổng cục Hải quan) bao gồm cả sốlượng đã nhập khẩu từ đầu năm đến nay khoảng 150.000 bộ (trong đó có cả sốlượng tồn năm 2001 được phép nhập khẩu trong năm 2002 theo Công văn số 1184/CP-KTTH ngày 29/11/2001 của Chính phủ). Với số lượng này thì sản lượngnhập khẩu bình quân (từ nay đến cuối năm) vào khoảng từ 165.000 bộ đến 185.000bộ/tháng là phù hợp.

2 - Về quy định các nguyên tắc tính điểm cho doanh nghiệp,Bộ Tài chính xin bảo lưu ý kiến nêu tại Điểm 2 Công văn số 1971 TC/TCT ngày08/03/2002 gửi Văn phòng Chính phủ

Bộ Tài chính xin tổng hợp và có ý kiến về quản lý nhập khẩubộ linh kiện xe máy năm 2002 để Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chínhphủ.