VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3842/VPCP-KGVX
V/v Hướng dẫn đặt tên gọi bằng tiếng nước ngoài của các trường đại học

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát tên tiếng nước ngoài của các cơ sở giáo dục đại học (công văn số 2532/BGDĐT-GDĐH ngày 19 tháng 5 năm 2014), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng thời với việc rà soát, triển khai quy định về phân tầng các cơ sở theo Luật Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần khẩn trương xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn quy định thống nhất về việc đặt tên bằng tiếng nước ngoài đối với các cơ sở giáo dục đại học, trước hết là đối với các cơ sở sẽ thành lập, phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3). QT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định