VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3842/VPVP-VI
V/v đôn đốc việc thực hiện Quyết định 273/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2002

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Chủ tịch Hội đồng quản trị,
- Tổng giám đốc, Tổng công ty 91.

Thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 273/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2002 về kiểm tra đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai. Đến nay, việc triển khai thực hiện của các Bộ, ngành, địa phương còn chậm, có cơ quan, đơn vị, địa phương chưa báo cáo việc triển khai, thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty 91 phải tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện Quyết định 273/QĐ-TTg củ Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất đai. Đây là một chủ trương quan trọng của Bộ Chính trị và Chính phủ, nếu Bộ, ngành, địa phương, đơn vị nào thiếu trách nhiệm, triển khai thực hiện không đạt yêu cầu hoặc quá chậm thì lãnh đạo Bộ, ngành, chính quyền địa phương, đơn vị phải chịu kỷ luật hành chính trước Thủ tướng Chính phủ.

Thanh tra Nhà nước và Tổng cục Địa chính báo cáo sơ bộ về kết quả kiểm tra, thanh tra với Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 7 năm 2002. Văn phòng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ trực tiếp kiểm tra việc thực hiện tại một số Bộ, ngành, địa phương, lĩnh vực trọng điểm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Lâm