BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3843/BGDĐT -ĐTVNN
V/v tăng cường công tác qun lý, thanh kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn du học

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận đượcnhiều phn ánh về việc sai phạm của một s tổchức hoạt động dịch vụ tư vấn du học như cung cấp thông tin, quảng cáo khôngchính xác, có hành vi lừa đảo và thiếu trách nhiệm trong công tác tổ chức đưa người đi học tại nước ngoài, đặc biệt tạiđịa bàn Nhật Bản và HànQuốc. Mặt khác, theobáo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy hiệu quả công tác qun lý nhà nước về hoạt động dịch vụ tư vấn du học tại một số địa phương chưa cao, tình trạng sai phạm trong lĩnh vực này vẫn diễn ra phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Để chấn chnh,kịp thời ngăn chặn thực trạng trên, tăng cường công tác qun lý nhà nước và đảm bảo quyền lợichính đáng cho người dân có nguyện vọng đi học tại nước ngoài, Bộ Giáo dục vàĐào tạo kính đề nghị y ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung Ươngquan tâm ch đạo các cơ quan liên quan trin khai các nội dung sau:

1. Ch đạo tăng cường công tácquản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn đm bảo thực hiện đúng các quyđịnh tại Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 củaThủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

2. Ch đạo các cơ quan liên quan tổ chứcthanh tra, kiểm tra về lĩnh vc dịchvụ tư vn du học, đình ch hoạt động và xử lý nghiêm các t chức hoạt động tư vn du học nếu có các sai phạm.

3. Ch đạo các cơ quan liên quan tổ chứctuyên truyền, cảnh báo người dân vềnhững thông tin quảng cáo không chính xác về du học nước ngoài và nâng cao ý thức,trách nhiệm của người dân khi đihọc ở nước ngoài.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Quý y ban quan tâm ch đạo.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Lưu VT, ĐTVNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga