BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------
V/v: thủ tục hải quan xuất khẩu tàu biển đã xuất cảnh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
Trả lời công văn số 621A/VTDK-KHĐT ngày 06/06/2012 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Đồng ý để Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) được đăng ký tờ khai hải quan làm thủ tục xuất khẩu tàu Poseidon M (xuất cảnh ngày 02/06/2012 tại cảng Dung Quất đi Singapore) mà không phải đưa tàu về Việt Nam để kiểm tra hải quan. Khi làm thủ tục xuất khẩu tàu, Tổng công ty có văn bản gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục xuất khẩu tàu cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát hiện có gian lận.
2. Thủ tục xuất khẩu tàu thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi đã làm thủ tục xuất cảnh tàu. Hồ sơ hải quan xuất khẩu tàu thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua bán tàu biển và hướng dẫn tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.
3. Căn cứ để xác nhận tàu biển đã xuất khẩu trên tờ khai hải quan là hợp đồng mua bán tàu biển, Biên bản bàn giao nhận tàu biển và Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển Việt Nam theo phụ lục IV Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua bán tàu biển.
Đề nghị Tổng công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục xuất cảnh tàu để thực hiện các thủ tục xuất khẩu tàu theo nội dung trên.
Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Quảng Ngãi (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh