BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3843/TCT-CS
V/v: trả lời câu hỏi tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2010

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2010

Kínhgửi: Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Về nội dung hỏi củađơn vị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2010, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Câu hỏi:

Công ty Viễn Thôngmua hàng của một Công ty A tại Việt Nam để bán hàng cho Công ty ở Campuchia,nhưng công ty A ký hợp đồng mua hàng tại Công ty tại Mỹ. Trong hợp đồng công tyMỹ giao hàng cho Công ty ở Campuchia. Vậy Công ty A có phải xuất hóa đơn nhưthế nào có thuế GTGT hay không và nếu có thì Công ty Viễn thông được hoàn thuếnhư thế nào?

Trả lời:

Căn cứ điểm 1 mụcI phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:"Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng chosản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ muacủa tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT nêutại Mục II, Phần A Thông tư này".

Căn cứ điểm 1.3.cmục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn 4 điều kiện đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ thuế,hoàn thuế GTGT đầu vào.

Theo các hướng dẫntrên, trường hợp Công ty Viễn thông mua hàng của một Công ty A tại Việt Nam nhưngCông ty A nhập hàng từ Mỹ, khi nhập hàng Công ty A phải nộp thuế GTGT khâu nhậpkhẩu theo quy định. Sau đó Công ty A bán hàng hóa cho Công ty Viễn thông để báncho Công ty ở Campuchia thì Công ty Viễn thông phải đáp ứng 4 điều kiện đối vớihàng hóa, dịch vụ xuất khẩu để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào theohướng dẫn tại điểm 1.3.c mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp hàng hóatừ Mỹ sang Campuchia mà không qua Việt Nam thì hàng hóa này không thuộc diệnđiều chỉnh của Luật thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trảlời để Tập đoàn được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế Hà Nội;
- Lưu VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai