VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
V/v: Bàn giao Dự án Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 5236/BGTVT-QLDN ngày 12 tháng 5 năm 2014, ý kiến của Công ty cổ phần tập đoàn Indevco (Công ty Indevco) tại Công văn số 133/Indevco ngày 19 tháng 5 năm 2014 về việc chuyển giao Dự án Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà (Dự án), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trưng Hải có ý kiến như sau:
1. Về vấn đề bồi hoàn chi phí đã đầu tư của Dự án, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và Công ty Indevco thực hiện theo đúng Công văn số 2214/TTg-KTN ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của pháp luật hiện hành.
2 Về vấn đề phân chia trách nhiệm bồi hoàn chi phí đã đầu tư vào Dự án cho các chủ đầu tư mới của Dự án, yêu cầu Ủy bannhân dân tỉnh Quảng Ninh căn cứ Công văn số 2214/TTg-KTN ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ để phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xử lý và trả lời cho Công ty Indevco.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Hữu Vũ, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng