BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3844/BTP-PLQT
V/v góp ý cho Dự thảo Nghị quyết về áp dụng trực tiếp một số cam kết của Việt Nam với WTO

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: ..............................................

Theo Chươngtrình công tác năm 2010 của Chính phủ, tháng 12 năm 2010, Bộ Tư pháp phải trìnhra Chính phủ Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về áp dụng trực tiếp cam kết mộtsố cam kết của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới.

Bộ Tư pháp xingửi Dự thảo Nghị quyết nêu trên cùng các tài liệu liên quan để Quý Cơ quan choý kiến. Đề nghị Quý cơ quan góp ý các vấn đề chung và chỉnh sửa trực tiếp phầnliên quan đến chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình và gửi văn bản gópý về Bộ Tư pháp trước ngày 05/11/2010 để kịp tổng hợp, trình Chính phủxem xét.

Xin chân thànhcảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan.

Mọi thông tinxin liên hệ với đồng chí Trần Anh Tuấn, Vụ Pháp luật Quốc tế theo số điện thoại04.3733.4302 hoặc 090.4604.599.

Tài liệu gửikèm:

1. Dự thảo Tờtrình Chính phủ về xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về áp dụng trực tiếp một sốcam kết của Việt Nam với WTO.

2. Dự thảo Nghịquyết của Quốc hội về áp dụng trực tiếp một số cam kết của Việt Nam với WTO.

3. Phụ lục vềDanh mục áp dụng trực tiếp một số cam kết của Việt Nam với WTO.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để biết).
- Lưu: VT, PLQT (q).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Hoàng Thế Liên