BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
V/v: phân loại mặt hàng thuộc nhóm 84.13
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 1754/HQHCM-TXNK ngày 13/06/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (do Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính chuyển) báo cáo vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng tại nhóm 84.13, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Về việc phân loại mặt hàng Bơm thuộc nhóm 84.13, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn số 6683/TCHQ-TXNK ngày 30/12/2011.
Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ vào hồ sơ thực tế hàng hóa nhập khẩu để phân loại theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, cụ thể:
- Đối với các tờ khai trước ngày 01/01/2012, đề nghị thực hiện theo công văn hướng dẫn số 6683/TCHQ-TXNK ngày 30/12/2011 của Tổng cục Hải quan.
- Từ ngày 01/01/2012, đề nghị thực hiện theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang