ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3845/UBND-KTN
V/v: triển khai thực hiện theo Thông báo số 83-TB/TU ngày 23/11/2007.

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 12 năm 2007

Kính gởi:

- Giám đốc Sở Xây dựng;
- Giám đốc Trung tâm quản lý và phát triển nhà ở.

Thựchiện Thông báo số: 83-TB/TU ngày 23/11/2007 của Ban thường vụ về chủ trương bánnhà thuộc sở hữu nhà nước.

Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

GiaoGiám đốc sở Xây dựng và Giám đốc Trung tâm quản lý và phát triển nhà ở triểnkhai thực hiện theo các nội dung Thông báo số: 83-TB/TU ngày 23/11/2007 của Banthường vụ về chủ trương bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Trongquá trình bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994của Chính phủ, lưu ý rà soát đối tượng đang thuê nhà ở để có cơ sở quyết địnhbán đúng theo quy định.

Trongquá trình triển khai có những vướng mắc khó khăn báo cáo về UBND tỉnh xem xétquyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- KBNN, SKHĐT, STC;
- Phòng KTN, KTTH;
- Lưu: 5.05.02.

KT.CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHTrương Văn Sáu