BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3846/TCHQ-KTTT
V/v Báo cáo hồ sơ xoá nợ thuế theo TT32

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng Cục Hải quan nhận được công văn của Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố và một số doanh nghiệp v/v đề nghị xoá thuế truy thu đối với 4 mặt hàng. Vải địa kỹ thuật, nắp hộp (lon), cọc cừ, hương liệu dùng sản xuất thực phẩm.

Để có cơ sở xem xét, trình Bộ Tài chính ra quyết định xoá nợ cho từng trường hợp cụ thể; Ngoài những nội dung đã được hướng dẫn tại công văn số 3033/TCHQ-KTTT ngày 03/7/2002 và công văn số 3490/TCHQ-KTTT ngày 22/7/2003, Tổng Cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố báo cáo cụ thể một số vấn đề sau:

1. Phân tích đầy đủ các nguyên nhân khách quan như thay đổi chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện rõ ràng, không đầy đủ... đối với từng tờ khai, từng doanh nghiệp;

2. Căn cứ xác định lại số thuế phải nộp thấp hơn số thuế đã thông báo trong thông báo thuế của cơ quan Hải quan (thông báo truy thu);

3. Trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp gửi, Cục Hải quan địa phương kiểm tra, xem xét, đề xuất hướng giải quyết (để nghị xoá hay yêu cầu nộp đủ) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo.

Đề nghị Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố kiểm tra, rà soát các trường hợp đã gửi về Tổng cục (có danh sách kèm theo), các trường hợp mới tiếp nhận và có ý kiến bổ sung kịp thời để Tổng Cục Hải quan xem xét, tổng hợp trình Bộ ra quyết định cụ thể.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố được biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH XOÁ NỢ THẾ THEO THÔNG TƯ 32 VÀ CV SỐ 6083 TC/TCT

Số TT

Tên DN

Mặt hàng truy thu

Số KT HQ

Lý do truy thu

Tổng số tiền thuế phải truy thu

Ghi chú

Đã nộp

Chưa nộp

01

Chi nhánh Công ty XNK INTIMEX

Vải địa kỹ thuật

Vải địa kỹ thuật

21360/NKD /KVI ngày 05.10.1999;

5796/NKD ngày 19.7.1999;

5128/NKD ngày 28.6.1999;

8858./NKD ngày 25.10.1999;

7807/NKD ngày 16.9.1999

Văn bản hướng dẫn thực hiện không rõ ràng.

nt

53.356.783 (NK: 49.160.712 VAT: 4.196.071)

104.124.797

Hải quan TP. HCM

Hải quan Hải Phòng

02

Công ty Thăng Long (Bộ Quốc phòng)

Hương liệu

4701/NKD /VM ngày 26/12/2000;

3076/NKD /VM ngày 13/7/2001;

4902/NKD /VM ngày 28/9/2001;

4915/NKD /KVII ngày 22/6/2001

Chính sách thuế thay đổi

22.467.605

66.982.075

Hải quan Hải Phòng

03

Tổng công ty XNK Xây dựng Việt Nam

Cọc cừ thép

493/NKD /KVI ngày 20.2.1999;

1163/NKD /KVI ngày 31/3/1999;

274/NKD /KVI ngày 13.01.2000;

448/NKD /KVI ngày 25.01.2000

Văn bản hướng dẫn không rõ ràng

589.749.912

NK: 383.507.973

VAT: 206.241.939

Hải quan Hải Phòng

04

Công ty hỗ trợ và Du lịch thương mại

Vải địa kỹ thuật

10933/NKD /KVII ngày 29.12.2000

Văn bản hướng dẫn không rõ ràng

31.951.688

Hải quan Hải Phòng

05

Chi nhánh Tổng công ty XNK Nông sản & T.phẩm

Nắp lon bằng nhôm

5264/NKD /KVI ngày 24/11/2000

Văn bản hướng dẫn không rõ ràng

63.806.616

NK: 58.006.014

VAT: 5.800.602

Hải quan Hải Phòng

06

Công ty Bánh kẹo Hải Châu

Hương liệu

3893/NKD-KVII ngày 15.01.2000;

193/NKD-KVII ngày 11.01.2001;

3741/NKD /KVII ngày 09.08.2001;

2714/NKD /KVII ngày 03.07.2001;

2705/NKD /KVII ngày 03.7.2001;

4763/NKD-KVII ngày 20.9.2001

Chính sách thuế thay đổi

67.250.580

NK: 61.136.910

VAT: 6.113.670

Hải quan Hải Phòng

07

Công ty sản xuất và thương mại Thành Long

Cọc ván thép

5501/NKD-HQCI ngày 20.12.1999

Văn bản hướng dẫn không rõ ràng

44.422.438

Hải quan Hải Phòng

08

Công ty TNHH Quỹ đạo mới

Vải địa kỹ thuật

4805/NKD-HQCI ngày 08/11/1999

Văn bản hướng dẫn không rõ ràng

39.916.800

Hải quan Hải Phòng

09

Công ty XNK Khoáng sản

Hương liệu

4821/NKD /VM ngày 25.9.2001;

3181/NKD /VM ngày 18.7.2001;

5298/NKD /VM ngày 15.10.2001;

4464/NKD /KVI ngày 27.6.2001

Chính sách thuế thay đổi

242.006.880

118.844.786

Hải quan Hải Phòng

10

Công ty cổ phẩn xây dựng và vật tư thiết bị

Vải địa kỹ thuật

9487/KVII ngày

: 2654/KVII

Văn bản hướng dẫn không rõ ràng

76.605.604

Hải quan Hải Phòng

11

Tổng công ty xây dựng thủy lợi I

Vải địa kỹ thuật

3788/NKD .KVII ngày 18/5/1999;

5065/NKD /KVII ngày 09.11.1999;

1519/NKD /CI ngày 21.4.2000

Văn bản hướng dẫn không rõ ràng

187.137.196

Trong đó: thuế NK: 170.124.724; thuế GTGT: 17.012.472

Hải quan Hải Phòng

12

Xí nghiệp vận tải và kinh doanh tổng hợp (TRA-TAG)

Vải địa kỹ thuật

6245 KV/NKD ngày 11/8/2000

Văn bản hướng dẫn không rõ ràng

179.326.647

Hải quan Hải Phòng

13

Xí nghiệp liên hợp Dược Hậu Giang

Hương liệu

354/NKDSX ngày 25.12.2000;

28/NKDSX ngày 12.02.2001;

93/NKDSX ngày 17.04.2001;

104/NKDSX ngày 20.04.2001;

133.NKDSX ngày 09.05.2001;

151/NKDSX ngày 25.5.2001;

177/NKDSX ngày 26.06.2001;

189/NKDSX ngày 09.07.2001;

255/NKDSX ngày 11.09.2001;

261/NKDSX ngày 13.09.2001;

284/NKDSX ngày 03.10.2001;

328/NKDSX ngày 01.11.2001

Chính sách thuế thay đổi

143.211.456

Hải quan tỉnh Cần Thơ

14

Công ty TNHH RED BULL

Nắp lon bằng nhôm

36 tờ khai

Văn bản hướng dẫn không rõ ràng

64.093.520

869.331.520

Trường hợp của Công ty phải truy thu là do văn bản hướng dẫn không rõ ràng nhưng tại thời điểm mở tờ khai, Hải quan Bình Dương đã tính đúng bằng số thuế phải truy thu. Vì vậy trường hợp này đề nghị Bộ Tài chính xem xét và có ý kiến cụ thể.